Налични езици:

Уводна статия

Принципът на равенството между половете в изготвянето на бюджета на ЕС

Бюджетите не са неутрални. Те могат например да свидетелстват за ангажимент за посрещане на нуждите на жените и за постигане на равенство между половете. Поради това Комисията по финансови и бюджетни въпроси на ЕИСК реши да извърши задълбочен анализ на съобразеното с равенството между половете бюджетиране. За какво обаче говорим всъщност? Говорим за включването на перспективата за равенство между половете в изготвянето и изпълнението на бюджета. Това означава насърчаване на отчетността и прозрачността по отношение на потенциалното въздействие на свързаните с разходите решения върху равенството между половете, при което се определят целевите групи бенефициери, за да се избегне дискриминация или неравенство при изпълнението на различните политики и мерки. Тази методология дава възможност за по-добро разбиране на това как приходите и разходите в политиките на различните органи, институции и правителства могат да оказват различно въздействие върху жените и мъжете. Това може да допринесе и за използването на публичните ресурси по начин, който може да повиши ефикасността и ефективността на бюджетите и политиките.
 

Отбележете си в календара

От Украйна по пътя за...

Коля живее сам с котката на семейството в апартамента си, разположен точно в центъра на Ирпен и частично разрушен от руските въздушни удари. Семейството му е избягало във Франция, но той е избрал да остане, като заявява, че трябва да защитава техния дом и техните вещи. Той ни показа с гордост снимките на децата си, техните медали за успехи в балета и таекуондото и ни каза, че е сигурен, че скоро отново ще се събере с тях, „след като всичко това приключи“.

„Право в целта!“

В рубриката „Право в целта!“ членовете на ЕИСК споделят вижданията си по важни въпроси от европейския дневен ред. Алена Мастантуоно е един от докладчиците по становището относно сигурността на енергийните доставки „REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени“, прието от ЕИСК на пленарната му сесия през май.

Европа и руската рулетка

Заплахата на Кремъл да прекъсне доставките на руски газ увеличава натиска върху Европа. Освен Полша и България, Финландия, Дания и Нидерландия бяха добавени в списъка на държавите, изпаднали в немилост пред руското правителство, поради което се оказват с прекъснати доставки на газ.

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“

В този раздел отправяме покана към членове на ЕИСК да отговорят на въпрос, свързан с тема, която според тях заема важно място в европейския дневен ред.

Лука Жайе: Напредва изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

ЕИСК инфо: Какво мислите за актуалното състояние на изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост в държавите членки?

Лука Жайе: Допреди една година бяхме в самото начало на процеса на прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост, като само няколко държави бяха напреднали в изготвянето на своите национални планове. 

Познайте кой е нашият гост...

Гост изненада

Всеки месец в тази рубрика Ви запознаваме с публична личност, чиято работа и ангажираност са източник на вдъхновение. Със своята смелост, сила на характера и решимост да предприемат действия тези личности са достойни за уважение и ни служат за пример. Този месец наш гост е Костас Онисенко.

„Обективност“ „или „етичност“ при отразяването на войната в Украйна?

След войната във Виетнам в световната журналистическа общност се наложи тенденцията на дистанцирано отразяване на войните, т.е. без да се подкрепя нито едната, нито другата страна. За разлика от преди, когато журналистите бяха „прикрепяни“ като кореспонденти към армията на една от воюващите страни, тази нова практика беше оценена като огромен напредък към обективното отразяване. Това разбира се стана възможно благодарение на икономическото развитие на медиите, но и поради факта, че повечето от конфликтите протичаха далеч от седалищата на големите медии. Това бяха „чужди“ войни и за журналистите беше относително лесно да се дистанцират емоционално от тях. Войната в Украйна разклати този принцип и в близко бъдеще може да доведе до значителни промени в цялостната работа на медиите и тяхната връзка с обществото и държавата.

Новини от ЕИСК

Шарл Мишел говори пред ЕИСК за Европейска геополитическа общност, включваща Украйна

При откриването на майската пленарна сесия председателката на ЕИСК Криста Швенг подчерта: „Трябва да се изправим пред последиците от войната в Украйна и предстоящите геополитически предизвикателства обединени. Европа трябва да прерасне от застъпник в управлението на кризи към световен лидер в оформянето на бъдещето.“

 

Една цялостна и съгласувана миграционна система може да бъде оръжие на Европа срещу заплахите на диктаторите и бежанските кризи

В отговор на осъществяваното на държавно равнище инструментализиране на мигрантите по външните граници на ЕС, ЕИСК проведе конференция на тази тема, по време на която беше подчертана динамиката на европеизацията на миграционната политика. Досега авторитарните лидери инструментализираха страданието на хората, за да изнудват Европа, тъй като са наясно с пропуските в миграционната политика на континента.

Недопустимо е да се ограничават социалният диалог и диалогът с гражданското общество в ЕС.

Европейският икономически и социален комитет призова институциите на ЕС да възприемат нулева толерантност към нагласите и практиките на държавите членки, които възпрепятстват работата на гражданското общество и стесняват неговото пространство в Европа.

Възстановяването ще бъде успешно само чрез систематично участие на европейското гражданско общество

ЕИСК прие нова резолюция относно участието на организираното гражданско общество в изпълнението и мониторинга на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Една неотдавна проведена консултация показа, че организираното гражданско общество не участва в тези планове в степента, в която е предвидено в законодателните разпоредби.

Войната в Украйна e голямо предизвикателство за политиката на сближаване на ЕС, предупреждава ЕИСК

Политиката на сближаване е от ключово значение за преодоляване на кризата, предизвикана от COVID-19, за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за намаляване на различията в Европа. В свое неотдавнашно становище ЕИСК предупреждава, че най-сериозното предизвикателство в обозримото бъдеще е войната в Украйна.

ЕИСК призовава за отворено и сигурно Шенгенско пространство

Войната в Украйна, която доведе до безпрецедентен приток на бежанци, търсещи подслон в ЕС, показва неотложната необходимост от ефективни, хуманни и хуманитарни общи европейски регламенти в областта на миграцията и убежището в отворено, но също толкова сигурно Шенгенско пространство, се казва в становище на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), прието на пленарната му сесия през май.

ЕИСК приветства дългоочаквания план за действие в областта на социалната икономика.

ЕИСК смята, че по-строгите мерки в четири конкретни области биха го направили по-ефективен, но е доволен, че много от неговите предложения са били възприети.

Европа трябва да се бори решително с разпространението на речта на омразата и престъпленията от омраза

В становище, прието на пленарната сесия през май, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) изрази подкрепата си за инициативата на Европейската комисия за разширяване на списъка на престъпленията на ЕС, за да бъдат обхванати всички форми на престъпления от омраза и речта на омразата, и насърчава Съвета да приеме това предложение.

Достоен труд: развиването на стопанската дейност никога не би трябвало да бъде за сметка на достойнството и свободата на хората

Рязкото увеличаване на детския и принудителния труд, както и продължаващата експлоатация на работниците по целия свят правят действията на ЕС за достоен труд все по-неотложни.

ЕС трябва да премахне пречките пред заетостта за младите хора с увреждания

На 8 април по време на изслушване, организирано от ЕИСК, с участието на водещи представители на политиката по отношение на хората с увреждания, включително социалните партньори и организациите на гражданското общество, беше подчертана необходимостта от повишаване на равнището на заетост на хората с увреждания, особено на младите хора. Въпреки положените усилия в правен аспект данните показват, че много от тези хора все още се сблъскват с дискриминация в сферата на труда поради стереотипите, които ги представят като непродуктивни.

Новите източници на финансиране за бюджета на ЕС трябва да бъдат стабилни, справедливи и благоприятни за предприятията.

Комитетът призовава Европейската комисия да извърши по-целенасочени оценки на въздействието на предложенията си за нови източници на финансиране от заемите, взети за финансиране на NextGenerationEU.

Политиката в областта на конкуренцията трябва да съответства на новите амбиции на ЕС

Правилата за контрол на сливанията, конкуренцията и държавната помощ следва да бъдат преразгледани, за да служат на амбициите на Съюза в областта на климата и цифровите технологии и да спомогнат за постигането на стратегическа автономност, като всичко това ще изисква огромни инвестиции. В две нови становища ЕИСК обяснява как да се извърши това преразглеждане.

Устойчивостта на производството на опаковки ще бъде от основно значение за опазването на планетата

В становище, предложено от Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) и прието на майската пленарна сесия, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) препоръчва Европейската комисия и националните правителства, в консултация с всички заинтересовани страни от промишлеността за производство на опаковки, да вземат необходимите мерки през целия жизнен цикъл на всеки продукт, за да се повиши устойчивостта на тази промишленост.

 

Възстановяване на устойчивите въглеродни цикли: ЕИСК подкрепя гледната точка на Европейската комисия

В становище, прието на пленарната сесия през май, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя съобщението на Европейската комисия относно устойчивите въглеродни цикли и счита, че общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да осигури стратегическата рамка, която да проправи пътя за преход към нисковъглеродна икономика в селското стопанство.

Според ЕИСК сигурните енергийни доставки на достъпни цени са приоритет

Енергийната независимост е от ключово значение за бъдещето на Европа: ЕС трябва да гарантира енергийните си доставки възможно най-скоро, като се освободи от зависимостта си от руския газ и да ускори драстично прехода към чиста енергия Това са основните заключения на становището относно „ REPowerEU: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени“, изготвено от Томас Катниг, Алена Мастантуоно и Симо Тиайнен, и прието по време на майската пленарна сесия.

ЕИСК призовава за по-конкретни действия за подкрепа и защита на независимите беларуски журналисти

От август 2020 г. авторитарният режим на Александър Лукашенко масово преследва гражданското общество, независими журналисти, блогъри и писатели в Беларус. ЕИСК публикува информационен доклад относно положението на медиите в страната, в който се отправят препоръки за това как да се подпомогнат беларуските медийни дружества и журналистите, които са избягали от страната, както и тези, които са останали, в борбата с режима.

Младите хора от Западните Балкани се нуждаят от реални политики за своето бъдеще

Участниците в изслушването „Политиката за младежта в Западните Балкани като част от програмата за иновации за Западните Балкани“, проведено от ЕИСК, потвърдиха отново значението на младите хора за бъдещето на региона. Те изтъкнаха и проблема с „изтичането на мозъци“ и как превръщането му в „движение на мозъци“ би могло да стимулира икономическия растеж и развитието в Западните Балкани.

Маратон в подкрепа на Украйна

От името на ЕИСК заместник-председателят Джулия Барбучи участва в 42-рото издание на брюкселския 20-километров маратон на 29 май, заедно с представители на други институции на ЕС, включително председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.

По думите на г-жа Барбучи проявата е изключително важна, особено днес. „Успешната 20-километрова надпревара в Брюксел, в която взеха участие 33 000 европейски граждани и представители на институциите на ЕС, отправи силно послание за мир и солидарност с Украйна“, заяви тя.

Новини от групите

Европейски законодателен акт за интегралните схеми — важна инициатива с някои въпросителни

От Хайко Вилемс, член на група „Работодатели“ на ЕИСК

Полупроводниците са жизненоважен елемент в различни сфери от икономиката и живота — както за промишлеността, така и за потребителите. Освен това без полупроводници не могат да бъдат постигнати целите на екологичния и цифровия преход. Европейският законодателен акт за интегралните схеми, представен от Европейската комисия на 8 февруари 2022 г., следва да гарантира сигурността на доставките, издържливостта и водещата роля на ЕС в областта на полупроводниковите технологии и приложения.

Трябва да се осигурят последващи действия във връзка с исканията на гражданите след Конференцията за бъдещето на Европа

От група „Работници“ на ЕИСК

След една година интензивна работа Конференцията за бъдещето на Европа най-сетне представи своите препоръки — набор от амбициозни предложения за по-справедлива, по-силна Европа, отправени от граждани от цяла Европа съвместно със социалните партньори и други участници. Гражданите ясно заявиха, че Европейският съюз трябва да положи повече усилия в области, които са важни за тях, като неравенството, бедността, борбата с изменението на климата и защитата на демокрацията. Това е видно, например, от включването на протокол за социален напредък, който да гарантира, че социалните и трудовите права са на равна основа с четирите основни свободи на единния пазар. Гражданите също така поискаха по-смела Европа, която да действа единно на международната сцена, да може да реагира на заобикалящия я свят, да е по-близо до гражданите си и да е по-прозрачна в работата си.

 

Група „Организации на гражданското общество“ е новото наименование на група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

От група „Организации на гражданското общество“ на ЕИСК

На 18 май 2022 г. група „Многообразие Европа“ (III група) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) реши единодушно да промени наименованието си на група „Организации на гражданското общество“. Промяната на наименованието влиза в сила незабавно.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Биологично разнообразие: творци предприемат действия

Ново поколение творци поставя биологичното разнообразие и природата в центъра на своята творческа дейност. Онлайн изложбата Биологично разнообразие: творци предприемат действия“ показва връзката между човека и природата по един наистина неповторим начин. Изложбата, организирана в рамките на френското председателство на Съвета на ЕС, ще протече от 20 май до 20 юни 2022 г.