Skupina za vezu

Skupina za vezu osnovana je 2004. godine u svrhu osiguravanja okvira za politički dijalog i suradnju između EGSO-a i europskih organizacija i mreža s kojima Skupina održava vezu, kao i drugih institucija EU-a, u vezi s međusektorskim temama od zajedničkog interesa.

Skupina predstavlja jedinstvenu poveznicu između organizacija civilnog društva i europskih institucija te time omogućava civilni dijalog i promiče participativnu demokraciju. Civilnom društvu osigurava kanal za raspravu i utjecanje na program EU-a i postupke donošenja odluka (u skladu s člankom 11. UEU-a).

Skupina za vezu sudjeluje u organizaciji zajedničkih inicijativa i događanja, kao i savjetovanja, konferencija i radionica, o temama od zajedničkog interesa. Njezino su glavno godišnje događanje Dani civilnog društva, koje organizira u suradnji s EGSO-om.