Från EESK:s Arbetstagargrupp

”Just nu gynnar den politiska dynamiken strävan efter ökat arbetstagardeltagande” sade Arbetstagargruppens ordförande Oliver Röpke med hänvisning till medborgarnas önskan om mer demokrati i anslutning till konferensen om Europas framtid och de politiska ledarnas åtagande vid det sociala toppmötet i Porto att genomföra handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Med dessa välkomstord inledde Oliver Röpke den 19 maj 2021 – i närvaro av medlemmar av Arbetstagargruppen – det första mötet någonsin för en EESK-kategori, ”Arbetstagarnas röst för ett mer demokratiskt deltagande”.

Det behövs en solid EU-ram för obligatoriskt tillhandahållande av information till, samråd med och deltagande av arbetstagare i företags beslutsprocesser som en viktig del av en rättvis grön och digital omställning. Detta åskådliggörs av allvarliga hot mot arbetstagares deltaganderättigheter, till exempel i anslutning till omstrukturering av företag, omlokalisering av arbetstillfällen till Asien eller införandet av ny teknik eller AI-processer som kan leda till genomgripande omställningar i arbetsprofilerna inom ett företag eller till massupsägningar utan att de arbetstagare som påverkas mest av dessa förändringar ges möjlighet att delta i beslutsfattandet.

Andra hot – som har inrapporterats av flera ledamöter med anledning av antydningar på senare tid om att angripa kollektiva förhandlingar – kommer från vissa regeringars försök att begränsa arbetstagares rättigheter och försvaga den roll som arbetsmarknadens parter har inom ekonomiskt och politiskt beslutsfattande. Inrättandet av kategorin sammanfaller med ett initiativ från Europaparlamentet för att stärka demokratin i arbetslivet. Gabriele Bischoff, tidigare ordförande för Arbetstagargruppen och Europaparlamentets föredragande för betänkandet ”Demokrati på arbetsplatsen: en EU-ram för anställdas rätt till medverkan och revideringen av direktivet om ett europeiskt företagsråd”, redogjorde för texten som för närvarande är under utarbetande. Hon underströk att resiliens och demokrati på arbetsplatsen är viktiga delar av ett hållbart företag.

Kategorin kommer att fungera som ett diskussionsforum för denna fråga gentemot EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter och andra intressegrupper, med målet att placera frågan om mer demokrati på arbetsplatsen högt upp på EU:s politiska agenda och främja dess integrering i EESK:s arbete.