Tillgängliga språk:

Bästa läsare!

Maj är traditionellt sett den månad då vi utvärderar de framsteg som gjorts i fråga om den europeiska integrationen och samtidigt blickar framåt.

Söndagen den 9 maj firade vi Europa, liksom varje år, med en särskild dag full av aktiviteter. För andra året i rad anordnade vi en helt digital version av vår institutions öppet hus-dag. Vi visade EESK:s ovärderliga bidrag till EU:s beslutsprocess och förklarade varför, i synnerhet i dessa svåra och utmanande tider, det civila samhällets organisationer har en viktig och unik roll i EU.

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.

För utgåvan i maj/juni bad vi Laurenţiu Plosceanu, ordförande för sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, att lämna synpunkter på de sociala frågor som diskuterades vid det sociala toppmötet i Porto, särskilt mot bakgrund av EESK:s arbete under de kommande åren.

”En social dimension är inte möjlig utan en stabil ekonomisk grund.”

EESK info frågar: Den 7–8 maj deltog stats- och regeringscheferna samt arbetsmarknadens parter i toppmötet i Porto, som framhålls som ett potentiellt historiskt ögonblick för EU:s engagemang för sociala rättigheter. Målet var att ge en stark politisk impuls åt den europeiska pelaren för sociala rättigheter och genomförandet av dess handlingsplan, som syftar till att öka sysselsättningen och säkerställa lika möjligheter och socialt skydd för alla. Vilka uppgifter anser du vara viktigast för EESK under de kommande åren mot bakgrund av resultaten av detta toppmöte och de sociala frågor som diskuteras där?

Laurenţiu Plosceanu: ”En social dimension är inte möjlig utan en stabil ekonomisk grund”

På sätt och vis har vi alla blivit fångar under dessa ”polypandemiska” tider – fångade av vår sårbarhet, våra farhågor och våra förhoppningar ...

Coronaviruset har nämligen gett upphov till flera pandemier som inte bara inträffar samtidigt utan också förstärker varandras skadliga effekter.

Ur detta perspektiv utgör det sociala toppmötet i Porto i maj 2021 ett djärvt steg framåt av EU-institutionerna och de europeiska arbetsmarknadsparterna.

Vår hemliga gäst

Varje månad presenterar vi en hemlig gäst, en välkänd person som ger sin syn på aktuella frågor – en frisk fläkt som kommer att vidga våra vyer, inspirera oss och göra oss mer medvetna om dagens omvärld.

I majnumret har vi nöjet att bjuda in den berömde historikern Norman Davies, som tackat ja till att bli intervjuad av EESK info. Professor Davies är en framstående specialist på europeisk historia, särskilt Storbritanniens, Polens och Central- och Östeuropas historia, och har skrivit flera bästsäljare, t.ex. Europe: A history, God's Playground, Slaget om Warszawa: upproret 1944, Europa i krig 1939–1945 och Microcosm: Portrait of a Central European City. Professor Davies är också gästprofessor vid Europeiska högskolan.

Det som inte hålls samman kommer att falla isär

Norman Davies: I hela mitt liv har jag fascinerats av glappet mellan hur saker framstår och hur de verkligen är. Saker och ting är aldrig riktigt vad de tycks vara.

EESK info: Europa står vid ett vägskäl och håller på att förbereda konferensen om Europas framtid. Under loppet av de förändringar som har ägt rum parallellt med pandemikrisen har vissa centrifugalkrafter som kan komma att utmana den europeiska integrationen kommit i dagen, särskilt i Central- och Östeuropa. Vad är din kommentar till detta?

EESK-nyheter

EESK lanserar priset till det civila samhället 2021 på temat klimatåtgärder

EESK kommer att belöna upp till fem klimatprojekt som vittnar om det civila samhällets ovärderliga bidrag till att uppnå klimatneutralitet.

 

EESK vid det sociala toppmötet i Porto: sätt människorna i centrum för alla åtgärder!

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har för avsikt att spela en aktiv roll i de gemensamma europeiska insatserna för att omsätta principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter i praktiken och bygga upp ett rättvisare och mer välmående Europa för alla.

Hur man tar vara på ett efterlängtat tillfälle

Anförande av EESK:s ordförande Christa Schweng om lanseringen av konferensen om Europas framtid

På denna dag då konferensen om Europas framtid lanseras vill jag uppmuntra alla medborgare att delta i denna historiska process. Jag vill också uppmana beslutsfattarna att se till att vi drar så stor nytta som möjligt av människors synpunkter.

Det sociala toppmötet i Porto är en milstolpe för Europa

Den 28 april höll Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en diskussion med Nicolas Schmit, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, om handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och det sociala toppmötet i Porto, där planen skulle diskuteras på högsta nivå.

EESK stöder en kraftfull och inkluderande europeisk hälsounion

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har tydligt tagit ställning för att bygga upp en europeisk hälsounion och uppmanar EU och medlemsstaterna att tillgodose européernas krav på att hälsa ska prioriteras.

En ny skildring av Europa – EESK:s resolution om konferensen om Europas framtid

Vid sin plenarsession i april antog EESK en resolution om konferensen om Europas framtid, i vilken kommittén efterlyser ”en ny skildring av Europa, som bygger på verkligheten i det dagliga livet” för att återknyta kontakten med EU-medborgarna och föra en dialog med dem. För att nå dit måste det organiserade civila samhället involveras och ges en framträdande roll.

”En del av lösningen”: EESK ger tummen upp till förslagen till EU-lagstiftning för att bromsa teknikjättar

Rättsakten om digitala marknader och rättsakten om digitala tjänster som föreslagits av kommissionen för att begränsa de digitala jättarnas allt större makt i Europa uppfyller sitt ändamål, anser EESK, förutsatt att de går hand i hand med beskattningen av teknikföretag, bättre arbetsvillkor för plattformsarbetare och dataförvaltning.

EU:s nya strategi för cybersäkerhet är ett steg framåt

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnar förslaget om EU:s nya paket med cybersäkerhetsåtgärder, men pekar på svagheter vad gäller att ta itu med EU:s enorma kompetensbrist inom cybersäkerhet. Kritiska entiteter behöver också rationaliseras, förenklas och förses med tydligare riktlinjer för tillämpning, anser EESK.

Det är upp till medlemsstaterna att se till att EU:s nya ram för romer blir en framgång

Kommissionen har dragit lärdom av bristerna i den tidigare EU-ramen under det senaste årtiondet och är fast besluten att nå de övergripande målen i den nya strategiska ramen för romer i syfte att åtminstone halvera klyftan i fråga om diskriminering och socioekonomiskt utanförskap senast 2030. Medlemsstaterna har dock en avgörande roll när det handlar om att uppnå konkreta resultat. Utan effektiva nationella strategier och pragmatiska åtgärder riskerar den nya ramen att misslyckas på samma sätt som den förra.

#EuropeDay 2021, EESK gör större skillnad än någonsin tidigare

Europadagen firades i år online på EESK, hem för det organiserade civila samhället i EU! Kommittén stod värd för en rad aktiviteter på sin webbplats och firade Europeiska unionen och 71-årsdagen av Schumandeklarationen – startpunkten för den europeiska integrationen – genom att lyfta fram den viktiga och unika roll som det civila samhällets organisationer spelar i Europa i dessa tider, från deras engagemang för återhämtningen till deras viktiga arbete för att hantera utmaningar i vardagen.

EESK stöder initiativ för att minska riskerna med bekämpningsmedel, men betonar behovet av att hitta alternativa kostnadseffektiva lösningar

EU har några av de strängaste reglerna i världen när det gäller användning av växtskyddsmedel (bekämpningsmedel) i jordbruket. Mycket mer kan dock göras för att förbättra konvergensen i lagstiftningen för att minska riskerna med att använda växtskyddsmedel och garantera en hälsosam och säker livsmedelsförsörjning för en ständigt växande världsbefolkning.

EESK efterlyser ett snabbt, enhetligt och säkert införande av EU:s covid-19-intyg

Ett av EU:s grundläggande värden har varit satt på paus i över ett år, men nu banar EU:s covid-19-intyg, i stället för det ”digitala gröna intyg” som föreslogs av kommissionen, vägen för en fri och säker rörlighet inom Europa.

EU som global aktör efter pandemin – vägen framåt

På grund av covid-19-pandemin har aktiviteten i många ekonomiska sektorer bromsat in. Samtidigt har det skett ett betydande skifte i den globala maktbalansen. I detta sammanhang söker EU efter en lämplig strategi för att stärka sin roll som global ekonomisk aktör, med en politik som syftar till att ge en skjuts åt eurons internationella roll, stärka motståndskraften hos EU:s finansmarknadsinfrastruktur och förbättra genomförandet av sanktioner mot tredjeländer.

En rättslig ram för att skydda hbtqi-personers rättigheter i hela EU

Överallt i Europa utsätts hbtqi-personer för diskriminering som påverkar deras utbildningsresultat, sysselsättningsmöjligheter, välbefinnande och till och med deras grundläggande rättigheter, t.ex. den fria rörligheten inom EU.

Mobiliteten i EU måste vara hållbar och smart

EU:s framtida transporter måste vara hållbara, sociala och smarta: detta är utmaningen för en sektor som har genomgått genomgripande förändringar de senaste åren utöver att den drabbats hårt av covid-19-pandemin. Vid plenardebatten om kommissionens nya transportstrategi, som hölls den 28 april 2021, framhöll EESK:s ordförande Christa Schweng att Europa behöver en vision för tiden efter covid-19. Inom transportsektorn skulle denna vision omfatta hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet.

Territoriell utveckling av landsbygdsområden: det räcker inte med den gemensamma jordbrukspolitiken, menar EESK

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Vi måste förhindra att klyftorna mellan landsbygdsområden och stadsområden växer ytterligare och överbrygga dem genom en bättre samordning av politiken. Den nya gemensamma jordbrukspolitiken kan inte på egen hand återställa balansen mellan dessa sammanlänkade områden. För att EU verkligen ska kunna ta itu med ojämlikheterna måste vi mobilisera en bredare uppsättning strategier och finansieringsinstrument.

Nyheter från grupperna

EU:s återhämtningsplaner måste åtgärda de brister som covid-19-krisen blottlagt

Av EESK:s Arbetsgivargrupp

Kommissionen presenterade denna månad sin efterlängtade industristrategi. Men vad företagen behöver är, snarare än strategier, snabba åtgärder som hjälper Europa att återfå sin konkurrenskraft och tillväxt.

Kategorin "Arbetstagarnas röst": Just nu gynnar den politiska dynamiken ökat arbetstagardeltagande

Från EESK:s Arbetstagargrupp

”Just nu gynnar den politiska dynamiken strävan efter ökat arbetstagardeltagande” sade Arbetstagargruppens ordförande Oliver Röpke med hänvisning till medborgarnas önskan om mer demokrati i anslutning till konferensen om Europas framtid och de politiska ledarnas åtagande vid det sociala toppmötet i Porto att genomföra handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

En möjlighet att sätta det civila samhället i förarsätet

Av Séamus Boland, ordförande för gruppen Mångfald Europa

Konferensen om Europas framtid erbjuder en möjlighet för medborgare och organisationer i det civila samhället att bli hörda och att utforma framtiden. Den erbjuder även ett tillfälle för mer hållbar och människocentrerad förändring.

Ny broschyr: Respekt och värdighet vid EESK

EESK har publicerat en ny broschyr om ”Respekt och värdighet vid EESK”, som finns här.

Broschyren innehåller information om den reviderade uppförandekod som antogs i januari och ger praktiska råd om respektfullt och etiskt uppträdande vid EESK, hur man undviker situationer med trakasserier och vem man ska kontakta vid behov, inklusive etikkommittén.

Publikationen visar att EESK fortsatt har ett starkt engagemang för höga etiska principer, integritet och moderna och insynsvänliga arbetsmetoder. (mwj)