Det gemensamma europeiska luftrummet – kommissionens nya förslag kanske inte räcker till

Europeiska kommissionen och luftfartsaktörerna bör återgå till diskussionsbordet för att klargöra ambitionen i den nya förordningen om det gemensamma europeiska luftrummet, säger EESK i ett nyligen antaget yttrande.

Det är i själva verket fortfarande oklart om kommissionens förslag kommer att räcka för att de ursprungliga målen för det gemensamma europeiska luftrummet ska uppnås i fråga om minskade koldioxidutsläpp och effektivare flyglednings- och flygtrafiktjänster.

EESK har lyft fram frågan i ett yttrande som utarbetats av Dumitru Fornea och antagits vid plenarsessionen.

Under diskussionen framhöll Dumitru Fornea att ”nätverksförvaltarens funktion måste klargöras, i synnerhet den övergripande räckvidden och dess inverkan på flygbolagens planering, kapacitetsplaneringen, luftrummets utformning, miljön och prioriteringen av begäranden. Alla berörda parter inom luftfarten bör delta när viktiga beslut fattas. Principen om meningsfullt samråd måste ingå i ramförslaget”.

I kommissionens förslag saknas det också hänvisningar till covid-19-krisens dramatiska konsekvenser för sektorn. I detta avseende rekommenderar EESK att en konsekvensbedömning genomförs för att ta hänsyn till covid-19-pandemins sociala och ekonomiska konsekvenser för både arbetstagare och tjänsteanvändare. (mp)