De Europese Commissie en belanghebbenden uit de luchtvaartsector moeten terug naar de onderhandelingstafel om duidelijkheid te scheppen over wat precies de ambitie is van de nieuwe verordening betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES), aldus het EESC in een onlangs goedgekeurd advies.

Het is namelijk maar de vraag of het ontwerpvoorstel van de Commissie wel volstaat om enkele van de oorspronkelijke SES-doelstellingen – de CO2-uitstoot verminderen en het luchtverkeersbeheer en de luchtvaartnavigatiediensten (ATM/ANS) efficiënter maken – te verwezenlijken.

In een door Dumitru Fornea opgesteld advies dat tijdens de zitting is goedgekeurd, gaat het EESC hier nader op in.

In de loop van het debat stelde de heer Fornea dat: "de functie van de netwerkbeheerder moet worden verduidelijkt. Dat geldt met name ook voor het algemene toepassingsgebied van de verordening en het effect ervan op de planning van de luchtvaartmaatschappijen, het capaciteitsbeheer, het ontwerp van het luchtruim, het milieu en de prioritering van de eisen. Alle belanghebbenden in de luchtvaart moeten worden betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen; het beginsel van zinvol overleg moet deel uitmaken van het kadervoorstel.”

In het voorstel van de Commissie wordt verder met geen woord gerept over de dramatische gevolgen van de COVID-19-crisis voor de sector. Daarom pleit het EESC voor een effectbeoordeling waarin de sociale en economische gevolgen van de COVID-19-pandemie voor zowel werknemers als gebruikers van luchtvaartdiensten wel de nodige aandacht krijgen. (mp)