Komisja Europejska i zainteresowane strony z sektora lotnictwa powinny powrócić do dyskusji, aby wyjaśnić ambitne cele nowego rozporządzenia w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES) – stwierdził EKES w niedawno przyjętej opinii.

Nie jest jasne, czy projekt wniosku Komisji będzie wystarczający do osiągnięcia pierwotnych celów jednolitej przestrzeni powietrznej w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla i podniesienia skuteczności zarządzania ruchem lotniczym i służbami żeglugi powietrznej (ATM/ANS)

EKES zwrócił uwagę na tę kwestię w opinii sporządzonej przez Dumitru Forneę i przyjętej na sesji plenarnej.

W trakcie dyskusji sprawozdawca stwierdził: Należy sprecyzować funkcję menedżera sieci. W szczególności ogólny zakres i jego wpływ na planowanie linii lotniczych, zarządzanie przepustowością, projektowanie przestrzeni powietrznej, środowisko i ustalanie priorytetów popytu. Wszystkie zainteresowane strony w lotnictwie powinny być zaangażowane w podejmowanie ważnych decyzji. We wniosku ramowym należy uwzględnić zasadę merytorycznych konsultacji.

We wniosku Komisji brakuje także odniesienia do dramatycznych konsekwencji kryzysu związanego z pandemią COVID-19 dla tego sektora. W związku z tym EKES zaleca przeprowadzenie oceny skutków w celu należytego uwzględnienia społecznych i gospodarczych skutków pandemii koronawirusa zarówno dla pracowników, jak i dla osób korzystających z usług. (mp)