Tillgängliga språk:

Ledare

Låt detta år bli mer förutsägbart, fridfullt och glädjerikt

Bästa läsare!

Fortfarande tyngda av covid-19, nedstängningar och kaos på arbetsmarknaden, men med hopp om en ljusare framtid tack vare vaccinet, tog vi klivet in i 2021. Det här året kommer att handla om att säkra vaccindoser till alla och om att få människor att vaccinera sig. I takt med att detta arbete går framåt kommer allt större fokus att riktas mot återhämtningen och mot att lägga grunden för ett Europa efter covid-19.

Portugal, som tog över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd den 1 januari, har tydligt slagit in på denna breda och framåtblickande bana. Landets prioriteringar är inriktade på att bekämpa den ekonomiska krisen och hejda dess inverkan på medborgarna genom en rättvis, grön och digital återhämtning.

Kommande evenemang


24–25 februari 2021, Bryssel
EESK:s plenarsession


18–19 mars 2021, Bryssel
Ditt Europa, din mening 2021

”En fråga till ..."

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.
 

För ett starkt samarbete mellan EU och USA

Av Dimitris Dimitriadis, ordförande för sektionen för yttre förbindelser

Den nya transatlantiska agendan står för närvarande högt på dagordningen för alla EU-institutionerna. Det gäller även vår kommitté, och i synnerhet sektionen för yttre förbindelser. Detta har demonstrerats genom det sammanträde som nyligen hölls i vår uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser, med mycket framstående gäster som betonade vikten av en robust och stabil dialog med det civila samhället, och av EESK:s ordförandes förklaring och mitt uttalande om USA-valet 2020, där vi uttryckte en förhoppning om ett starkt partnerskap för att möta globala utmaningar.

Gissa vem som är vår gäst...

Vår hemliga gäst

Varje månad kommer ni att få möjlighet att stifta bekantskap med vår hemliga gäst. Det kommer att vara en välkänd och aktuell europeisk person som ger sin syn på världen – en frisk fläkt som kommer att vidga våra vyer, inspirera oss och ge oss chansen att lära oss mer.

Vår hemliga gäst professor Danuta Hübner delar sin syn på brexit med våra läsare

En rådgivande folkomröstning där de brittiska medborgarna tillfrågades huruvida deras land skulle lämna Europeiska unionen ägde rum den 23 juni 2016. Det brittiska folket stödde, med en mycket liten majoritet, idén om att lämna EU. Resultaten skilde sig åt runtom i landet: invånarna i Skottland, Nordirland och även i London ville inte lämna unionen. Folkomröstningen åtföljdes dock av den brittiska regeringens åtagande att genomföra brexit. Som ett första steg trädde utträdesavtalet i kraft den 1 februari 2020, vilket möjliggjorde en övergångsperiod på 11 månader. Detta gav rättssäkerhet för alla som påverkas av brexit. Därefter, när avtalet om de framtida förbindelserna trädde i kraft den 1 januari 2021, blev Förenade kungariket officiellt ett tredjeland. 

EESK-nyheter

Portugals EU-ordförandeskap ska fokusera på att genomföra den fleråriga budgetramen, brexitavtalet och vaccineringarna

Den 1 januari 2021 tog Portugal över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd, med mottot ”Nu ska vi uppnå en rättvis, grön och digital återhämtning”

Det portugisiska ordförandeskapet står inför den utmanande uppgiften att göra verklighet av de avtal som slogs fast under det tyska ordförandeskapets slutsträcka om EU:s fleråriga budget och återhämtningsfonden, genomförandet av avtalet med Förenade kungariket om tiden efter brexit och övervakningen av vaccineringarna mot covid-19 i Europa.

EESK välkomnar Sinéad Burke, framstående irländsk opinionsbildare i frågor som rör funktionsnedsättning

I samband med sin plenarsession den 2 december anordnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en debatt med Sinéad Burke – irländsk författare och opinionsbildare i frågor som rör funktionsnedsättning – på temat egenmakt för personer med funktionsnedsättning och deras deltagande i alla delar av det ekonomiska, sociala och politiska livet i och utanför EU.

Enhetliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Välkommen att återuppleva några av höjdpunkterna från den virtuella presskonferensen på Internationella funktionsrättsdagen 2020, anordnad av pressenheten den 2 december 2020.

EESK efterlyser en ändring av EU:s vallagstiftning

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har uppmanat Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och medlemsstaterna att snarast ändra 1976 års valakt i syfte att säkerställa att alla EU-medborgare med funktionsnedsättning har verklig rätt att rösta vid valet till Europaparlamentet 2024.

Vi gratulerar till säkerställandet av ett omfattande partnerskap mellan EU och Förenade kungariket

Gemensam förklaring från Christa Schweng, ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Jack O'Connor, ordförande för EESK:s uppföljningsgrupp för brexit

Vi gratulerar Europeiska unionens och Förenade kungarikets förhandlare till att de lyckats ro i land en ytterst komplex och svår förhandling för att få till stånd ett handelsavtal. Detta avtal är av central betydelse för människor i såväl Förenade kungariket som hela Europeiska unionen.

EU:s budget för perioden 2021–2027: EESK gläder sig över det civila samhällets inverkan

EESK gläder sig över att EU:s stats- och regeringschefer den 10 december 2020 antog den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027. I kompromissen om EU:s budget och återhämtningsfond, som även omfattar en rättsstatsmekanism, tar man hänsyn till EESK:s proaktiva och omfattande bidrag till förmån för en ambitiösare flerårig budgetram för EU.

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: det är dags att vår demokrati kommer ikapp tekniken

Europeiska kommissionens senaste initiativ för att reglera digitala tjänster och marknader kommer att sörja för att leverantörerna tar ansvar för de tjänster de erbjuder och att digitala jättar inte tillämpar sina egna regler på EU:s marknader, sade kommissionens verkställande vice ordförande Margrethe Vestager vid EESK:s plenarsession i december.

Nationella offentliga tjänster är avgörande för demokratin och rättsstatsprincipen i EU

EESK förespråkar en uppsättning gemensamma principer för offentliga tjänster för att hjälpa medlemsstaterna att fullt ut efterleva demokratin och rättsstatsprincipen.

EU:s nya migrations- och asylpakt: en försutten chans till en välbehövlig nystart

EU:s nya migrations- och asylpakt kritiserades starkt under en högnivåkonferens som anordnats av EESK. Företrädarna för det civila samhället, tankesmedjor och Europaparlamentet ansåg att den nya pakten inte leder till de förändringar som krävs för att skapa ett verkligt gemensamt europeiskt migrations- och asylsystem.

Det gemensamma europeiska luftrummet – kommissionens nya förslag kanske inte räcker till

Europeiska kommissionen och luftfartsaktörerna bör återgå till diskussionsbordet för att klargöra ambitionen i den nya förordningen om det gemensamma europeiska luftrummet, säger EESK i ett nyligen antaget yttrande.

Blockkedjeteknik och gruvindustrin: en gemensam framtid

Blockchain

För framtidens gruvindustri skulle blockkedjeteknik kunna innebära användbara lösningar. Den digitala omställningen bör dock genomföras med hänsyn till de sociala konsekvenserna. Detta var huvudbudskapet från den rundabordsdiskussion som EESK:s rådgivande utskott för industriell omvandling (CCMI) anordnade online den 14 december 2020.

Egenmakt är nyckeln till en framgångsrik europeisk klimatpakt

EU Climate Pact

EESK noterar med glädje att kommitténs rekommendationer återspeglas i Europeiska kommissionens förslag till en europeisk klimatpakt, som stöder befintliga och nya klimatåtgärder genom att främja ömsesidigt lärande, utbildning och kapacitetsuppbyggnad, undanröja hinder och underlätta tillgången till finansiering.

EESK ansluter sig till EU:s strävan att förnya förbindelserna med USA

Efter valet i USA sammanträdde EESK:s uppföljningskommitté för transatlantiska förbindelser den 15 december i avsikt att återupprätta ett starkt partnerskap med det amerikanska civila samhället.

Nyheter från grupperna

EU-företag är redo att ta sig an både den gröna och den digitala omställningen

Av ordföranden i EESK:s arbetsgivargrupp, Stefano Mallia

Klimatneutralitet och digitalt ledarskap kommer inte att vara någon enkel uppgift för Europa. Förändringsagendan för den europeiska gröna given är både krävande och tvingande. Många vd:ar uppfattar det som ett Herkulesarbete, men arbetsgivarna i EU är beredda att lägga i en högre växel och påskynda genomförandet av den gröna och den digitala omställningen.

Den nödvändiga balansen mellan sociala, ekonomiska och miljörelaterade frågor i samband med industrins omställning

Av Arbetstagargruppen vid EESK

Industriell omvandling kan innebära bättre arbetstillfällen och arbetsvillkor, med hållbar tillväxt och inkludering. Eller så kan det innebära våldsam ojämlikhet och fattigdom, kraftigt stigande arbetslöshet för vissa grupper och i slutändan en spricka i den sociala sammanhållningen som hotar EU och själva demokratin.

Egenföretagare som lever i fattigdom: en ofta bortglömd grupp

Av Ronny Lannoo, medlem av EESK-gruppen Mångfald Europa och UNIZO, en belgisk organisation för små och medelstora företag

Egenföretagare förknippas ofta med ”snabba pengar” och framgång. Denna karikatyr överskuggar de många utmaningar som företagare står inför. Egenföretagande är alltid förenat med risker, när det gäller både arbete och privatliv.

Snart på EESK / kulturella evenemang

EESK:s utställning uppmärksammar den sociala dimensionen i centrum för Portugals EU-ordförandeskap

I samband med att Portugal tar plats vid EU:s roder och flyttar upp den sociala agendan bland prioriteringarna står EESK värd för en utställning på nätet med verk av den portugisiska konstnären Maria Reis Rocha, som hyllar mänskliga kontakter och solidaritet.

EESK vill föra samman unga från hela Europa för att kläcka idéer om en väg ut ur klimatkrisen

EESK:s ungdomsevenemang Ditt Europa, din mening! (YEYS) 2021 kommer att ta formen av FN:s klimatkonferens (COP) med elever som ger sin syn på hur klimatkrisen kan tacklas och hur man kan närma sig målet för klimatneutralitet innan 2050.