Tematiskā izpētes grupa “Imigrācija un integrācija” (IMI)

This page is also available in

EESK ir izveidojusi tematisko izpētes grupu “Imigrācija un integrācija” (IMI), kurā darbojas locekļi no dažādām EESK specializētajām nodaļām, kas aptver dažādas politikas jomas, un kurā pārstāvēti darba devēji un darba ņēmēji, kā arī grupas “Daudzveidība Eiropā” locekļi. Šai grupai, kas atbalsta EESK darbu migrācijas un patvēruma jomā, ir šādi mērķi:

  • aktīvi iesaistot pilsonisko sabiedrību, veicināt centienus, kuru mērķis ir izstrādāt Eiropas kopējo imigrācijas un integrācijas politiku, kas balstīta uz pamattiesību un solidaritātes principiem,
  • sagatavot EESK devumu Eiropas Migrācijas foruma darbā,
  • ar konkrētu rīcību pildīt EESK uzdevumu, proti, migrācijas politikas un migrantu integrācijas jomā būt par starpnieci starp organizētu pilsonisko sabiedrību un ES iestādēm.

Kopš 2009. gada tematiskā izpētes grupa “Imigrācija un integrācija” izstrādā atzinumus un organizē uzklausīšanas sanāksmes un konferences par dažādiem ar integrāciju saistītiem tematiem (piem., emigrējušu uzņēmēju ieguldījums ekonomikā, sociālā inovācija, kas sekmē bēgļu integrāciju, un pilsoniskās sabiedrības atbalsts migrantiem un bēgļiem). Tādēļ tā sadarbojas gan ar ārējiem partneriem no pilsoniskās sabiedrības vidus, gan ar zinātnes pārstāvjiem, gan arī ar valstu un ES iestādēm. IMI locekļi aktīvi darbojas Eiropas Migrācijas forumā. IMI rīko arī konsultatīvas sanāksmes par Eiropas Migrācijas foruma turpmāko sanāksmju formātu un tematiem.