Grúpa staidéir téamach um inimirce agus lánpháirtíocht (IMI)

This page is also available in

Tá grúpa staidéir téamach um inimirce agus lánpháirtíocht (IMI) curtha ar bun ag CESE ar a bhfuil comhaltaí de na rannóga éagsúla den Choiste sin a chumhdaíonn réimsí beartais éagsúla agus a dhéanann ionadaíocht ar Ghrúpa na bhFostóirí, ar Ghrúpa na nOibrithe agus ar an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip”. Is iad seo a leanas cuspóirí an ghrúpa seo, a thacaíonn le hobair CESE i réimsí na himirce agus an tearmainn:

  • forbairt comhbheartais Eorpaigh um inimirce agus lánpháirtiú a chur chun cinn atá bunaithe ar phrionsabail na gceart bunúsach agus na dlúthpháirtíochta, agus a bhfuil an tsochaí shibhialta rannpháirteach go gníomhach ann,
  • rannchuidiú CESE leis an bhFóram Eorpach um Imirce (EMF) a ullmhú,
  • foirm nithiúil a thabhairt do ról CESE mar éascaitheoir idir an tsochaí shibhialta eagraithe agus institiúidí an Aontais i réimsí an bheartais imirce agus lánpháirtiú imirceach.

Ó 2009 i leith, tá tuairimí á dtarraingt suas ag an ngrúpa staidéir téamach um inimirce agus lánpháirtíocht agus tá éisteachtaí agus comhdhálacha á reáchtáil aige faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an lánpháirtiú (m.sh. rannchuidiú na bhfiontraithe imirceacha leis an ngeilleagar, nuálaíocht shóisialta le haghaidh chuimsiú na ndídeanaithe agus tacaíocht na sochaí sibhialta d'imircigh agus dídeanaithe). Chuige sin, d’oibrigh sé i gcomhar le comhpháirtithe seachtracha ón tsochaí shibhialta, ón saol acadúil agus ó údaráis náisiúnta agus údaráis AE. Glacann comhaltaí IMI páirt gníomhach san Fhóram. Ina cheann sin, déanann IMI cruinnithe comhairliúcháin a reáchtáil faoi fhormáid nó ábhair chruinnithe an Fhóraim atá ar na bacáin.