Domáca poradná skupina EÚ – Ukrajina

V článku 299 dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Ukrajinou sa stanovuje, že každá zmluvná strana vytvorí poradnú skupinu pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorej úlohou bude predkladať odporúčania k otázkam týkajúcim sa kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji. 

Poradné skupiny pozostávajú z nezávislých organizácií občianskej spoločnosti s vyváženým zastúpením organizácií zamestnávateľov a pracovníkov, mimovládnych organizácií, ako aj ďalších relevantných zainteresovaných strán.

Poradná skupina EÚ – Ukrajina vznikla v novembri 2016 a tvoria ju členovia z EHSV a iných európskych organizácií občianskej spoločnosti.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement