ES un Ukrainas vietējā konsultantu grupa

ES un Ukrainas asociācijas nolīguma 299. pantā noteikts, ka katra Puse sasauc konsultantu grupu ilgtspējīgas attīstības jautājumos. Minētā grupa sniegtu padomus saistībā ar Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļu.

Konsultantu grupās darbojas neatkarīgas, pilsonisko sabiedrību pārstāvošas organizācijas, un šādās konsultantu grupās ir līdzsvaroti pārstāvētas darba devēju, darba ņēmēju un nevalstiskās organizācijas, kā arī citi ieinteresētie dalībnieki.

Eiropas Savienībā Konsultantu grupa attiecībām ar Ukrainu tika izveidota 2016. gada novembrī, un tās sastāvā ir locekļi no EESK un no citām Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement