Wewnętrzna grupa doradcza UE–Ukraina

Art. 299 układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina stanowi, że każda ze stron ustanawia grupę doradczą ds. zrównoważonego rozwoju, aby doradzać w sprawach związanych z rozdziałem poświęconym handlowi i zrównoważonemu rozwojowi.

W skład grup doradczych wchodzą niezależne organizacje przedstawicielskie społeczeństwa obywatelskiego, przy zrównoważonych proporcjach organizacji pracodawców i pracowników oraz organizacji pozarządowych, a także inne zainteresowane podmioty.

Unijna grupa doradcza ds. Ukrainy została powołana w listopadzie 2016 r. i składa się z członków z EKES-u i innych europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement