EU:s inhemska rådgivande grupp för Ukraina

Enligt artikel 299 i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina ska varje part inrätta en rådgivande grupp för hållbar utveckling som ska ge råd i frågor som rör kapitlet om handel och hållbar utveckling.

De rådgivande grupperna omfattar oberoende representativa organisationer från det civila samhället som på ett balanserat sätt företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och icke-statliga organisationer samt andra berörda parter.

EU:s rådgivande grupp för Ukraina inrättades i november 2016 och har medlemmar från EESK och från andra europeiska civilsamhällesorganisationer.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement