Séamus Boland je novým predsedom skupiny Rozmanitá Európa

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Na začiatku nového funkčného obdobia EHSV (2020 – 2025) prevzal funkciu predsedu skupiny Rozmanitá Európa Séamus Boland. Skupina potvrdila jeho novú úlohu na svojej prvej schôdzi v novom funkčnom období, ktorá sa konala 27. októbra.

Séamus Boland sa mieni zamerať na „chudobu a úlohu občianskych organizácií v boji proti nej“. V súlade s touto témou priority skupiny na prezidentské funkčné obdobie 2020 – 2023 zahŕňajú:

  • Riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 na spoločnosť;
  • Vykonávanie zelenej dohody s pomocou zainteresovaných strán na základe cieľa udržateľného rozvoja „Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách“;
  • Zapojenie organizácií občianskej spoločnosti vrátane európskych platforiem do činnosti skupiny;
  • Zapojenie všetkých členov skupiny do práce, ako aj dôraz na udržanie rodovej vyváženosti;
  • Účinnejšia propagácia činnosti skupiny v ostatných inštitúciách a pred širokou verejnosťou.

Cieľom kandidatúry Séamusa Bolanda na funkciu predsedu skupiny bolo obhajovať občiansku spoločnosť a posilniť jej hlas. Tento člen pôvodom z Írska odporúčal riešiť rozsiahle potreby občianskej spoločnosti a na tento účel zabezpečiť, aby EHSV odvádzal kvalitnú prácu založenú na pevných postupoch.

Nový predseda bude predsedať skupine Rozmanitá Európa spolu so siedmimi podpredsedami:

Pietro Vittorio Barbieri (IT), Jan Dirx (NL), Kinga Joó (HU), Rudolf Kolbe (AT), Ariane Rodert (SE), Simo Tiainen (FI) a Ioannis Vardakastanis (EL).

Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí EHSV v októbri vymenovalo plenárne zhromaždenie členov skupiny Rozmanitá Európa do rôznych zodpovedných funkcií. Okrem iného bol Cillian Lohan vymenovaný do funkcie podpredsedu EHSV pre komunikáciu.

Podrobné informácie nájdete na webovej stránke skupiny.