Ο Séamus Boland είναι ο νέος πρόεδρος της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας»

Από την Ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Με την έναρξη της νέας θητείας της ΕΟΚΕ (2020-2025), ο Séamus Boland ανέλαβε την προεδρία της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» Η Ομάδα επιβεβαίωσε τον νέο του ρόλο κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας θητείας της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου.

«Η φτώχεια και ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμησή της» θα αποτελέσει το επίκεντρο της προεδρίας του κ. Boland. Σύμφωνα με το θέμα αυτό, οι προτεραιότητες της Ομάδας για την προεδρική θητεία 2020-2023 περιλαμβάνουν:

  • Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στην κοινωνία
  • Υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας με όλους τους ενδιαφερόμενους, με βάση τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης «Μηδενική Φτώχεια»
  • Συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών πλατφορμών, στις εργασίες της Ομάδας
  • Συμπερίληψη όλων των μελών της Ομάδας στις εργασίες, με παράλληλη διατήρηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων
  • Αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου της ομάδας στα άλλα θεσμικά όργανα και στο ευρύτερο κοινό.

Η υποψηφιότητα του Séamus Boland για την προεδρία διαπνεόταν από τη διάθεση να τονιστεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και να ενισχυθεί η φωνή της. Ο Ιρλανδός πρότεινε την κάλυψη των ευρύτερων αναγκών της κοινωνίας των πολιτών και τη διασφάλιση ποιοτικής εργασίας και αξιόπιστων διαδικασιών στην ΕΟΚΕ για τον σκοπό αυτό.

Ο νέος πρόεδρος θα προεδρεύει της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» με επτά αντιπροέδρους:

Pietro Vittorio Barbieri (IT), Jan Dirx (NL), Kinga Joó (HU), Rudolf Kolbe (AT), Ariane Rodert (SE), Simo Tiainen (FI) και Ιωάννης Βαρδακαστάνης (EL).

Κατά την εναρκτήρια σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Οκτώβριο, η ολομέλεια διόρισε μέλη της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» σε διάφορες ηγετικές θέσεις. Ο Cillian Lohan διορίστηκε αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία, μεταξύ άλλων.

Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ομάδας.