Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

EESK jaunā pilnvaru perioda (2020.–2025. gads) sākumā Séamus Boland stājās EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētāja amatā. Šos pienākumus grupa viņam uzticēja jaunā pilnvaru perioda pirmajā sanāksmē, kas notika 27. oktobrī.

Priekšsēdētāja S. Boland prioritāte būs “pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma centienos izskaust nabadzību”. Tāpēc priekšsēdētāja pilnvaru periodā no 2020. līdz 2023. gadam grupas prioritātes būs:

  • ar Covid-19 ietekmi uz sabiedrību saistītie jautājumi;
  • zaļā kursa īstenošana, iesaistot visas ieinteresētās personas un balstoties uz ilgtspējīgas attīstības mērķi “Visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs”;
  • pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp Eiropas platformu iesaiste grupas darbā;
  • visu grupas locekļu iesaiste darbā un dzimumu līdztiesības nodrošināšana;
  • efektīvāka citu iestāžu un plašas sabiedrības informēšana par grupas darbu.

Kandidējot uz šo amatu, Séamus Boland vēlējās aktīvi pārstāvēt pilsonisko sabiedrību un nodrošināt, ka tās viedoklis izskan pārliecinošāk. Īrijas pārstāvis tāpēc ieteica ņemt vērā pilsoniskās sabiedrības plašās vajadzības un nodrošināt kvalitatīvu darbību un stabilas procedūras Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā.

Grupas “Daudzveidība Eiropā” jaunais priekšsēdētājs to vadīs kopā ar septiņiem priekšsēdētāja vietniekiem:

Pietro Vittorio Barbieri (IT), Jan Dirx (NL), Kinga Joó (HU), Rudolf Kolbe (AT), Ariane Rodert (SE), Simo Tiainen (FI) un Ioannis Vardakastanis (EL).

EESK konstitutīvajā plenārsesijā, kas notika oktobrī, vairāki grupas “Daudzveidība Eiropā” locekļi tika iecelti vadošos amatos. Viens no viņiem bija Cillian Lohan, ko iecēla par EESK priekšsēdētājas vietnieku komunikācijas jautājumos.

Plašāka informācija pieejama grupas tīmekļa vietnē.