EHSV v diskusii s podpredsedom Komisie Margaritisom Schinasom na svojom septembrovom plenárnom zasadnutí vyzval Komisiu, aby bola ambiciózna pri vykonávaní novej európskej stratégie v oblasti starostlivosti. EHSV upriamil pozornosť na zdravotníckych pracovníkov a ich zručnosti, vzdelávanie a pracovné podmienky a vyzdvihol budovanie dôvery ako predpoklad úspechu európskeho priestoru pre zdravotné údaje.

EHSV na svojom plenárnom zasadnutí 22. septembra usporiadal diskusiu o iniciatívach v rámci politiky EÚ v oblasti zdravia, do ktorej sa zapojil aj podpredseda Európskej komisie a komisár pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas.
Predsedníčka EHSV Christa Schweng uviedla, že „EHSV podporuje všetky iniciatívy EÚ na vytvorenie európskej zdravotnej únie a zvýšenie odolnosti a pripravenosti na akékoľvek budúce hrozby“.

„Sme odhodlaní ukázať, že zdravie nie je len oblasť politiky, ale že nás definuje ako takých. Je to súčasť modelu otvorenej spoločnosti, s ktorou sa stotožňujeme, súčasť nášho európskeho spôsobu života,“ zdôraznil komisár Schinas.

EHSV ako prvá inštitúcia EÚ, ktorá vyzvala na vytvorenie európskej zdravotnej únie, prijal stanoviská k dvom nedávnym iniciatívam Komisie v oblasti zdravia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby každý Európan mal prístup k cenovo dostupnej a vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti.

V stanovisku o európskom priestore pre zdravotné údaje EHSV ocenil príslušný legislatívny návrh ako vynikajúcu príležitosť na podporu jednotlivcov pri prístupe k ich osobným zdravotným údajom a kontrole nad nimi. Takisto odobril rozsiahlu verejnú komunikačnú kampaň s cieľom pomôcť ľuďom pochopiť výhody zdieľania údajov a získať dôveru v systém.

„Dôvera bude mať zásadný význam. Občania musia mať dobrý pocit z využívania svojich údajov, a to tak z hľadiska zlepšenia verejných služieb, ako aj z hľadiska možného využitia týchto údajov na boj proti chorobám a vývoj inovatívnych riešení výskumnými pracovníkmi,“ uviedol spravodajca stanoviska Gonçalo Lobo Xavier.

EHSV tiež prijal stanovisko na tému Stratégia pre pracovnú silu v zdravotníctve a starostlivosť, v ktorom vyzval na vytvorenie ambicióznej stratégie v oblasti starostlivosti zameranej na ľudí, ktorá by mohla zlepšiť zdravotnú a dlhodobú starostlivosť v celej EÚ a zabezpečiť rovnaké normy kvality vo všetkých členských štátoch, ako aj vo všetkých regiónoch v každej krajine. Navrhuje zaviesť Európsku záruku starostlivosti s cieľom zabezpečiť, aby mal každý, kto žije v EÚ, prístup k cenovo dostupným službám zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti.

„Systém starostlivosti je zaťažkávajúcou skúškou nášho európskeho spôsobu života, ktorý musí byť sociálne spravodlivý a inkluzívny,“ uviedla spravodajkyňa stanoviska Zoe Tzotze-Lanara.

Spoluspravodajca Danko Relić zdôraznil potrebu vzdelanej, kvalifikovanej a motivovanej pracovnej sily v oblasti zdravotnej starostlivosti. „Zdravotníci musia mať dobré pracovné podmienky. Musia byť primerane platení a mať dôstojný pracovný čas, musia mať dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a záruky, pokiaľ ide o ich zdravie a bezpečnosť pri práci,“ zdôraznil Danko Relić. (ll)