Podczas debaty na wrześniowej sesji plenarnej z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Margaritisem Schinasem EKES wezwał Komisję do ambitnego wdrożenia nowej europejskiej strategii w dziedzinie opieki. Skupił się przy tym na pracownikach służby zdrowia, ich umiejętnościach, wykształceniu i warunkach pracy, zaznaczając, że tworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia nie powiedzie się, jeżeli obywatele nie będą mieli do niej zaufania.

Na sesji plenarnej w dniu 22 września z udziałem Margaritisa Schinasa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza do spraw promocji naszego europejskiego stylu życia, EKES przeprowadził debatę na temat inicjatyw UE w dziedzinie polityki zdrowotnej.
Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng oznajmiła, że EKES popiera wszystkie inicjatywy UE mające na celu stworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej oraz zwiększenie odporności i gotowości na wszelkie przyszłe zagrożenia.

Margaritis Schinas podkreślił: Jesteśmy zdecydowani wykazać, że zdrowie nie jest zwykłym obszarem polityki, ale istotą tego, co reprezentujemy w ramach modelu otwartego społeczeństwa, za którym się opowiadamy, oraz że jest częścią naszego europejskiego stylu życia.

EKES, jako pierwsza unijna instytucja wzywająca do utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, przyjął opinie w sprawie dwóch niedawnych inicjatyw dotyczących zdrowia zgłoszonych przez Komisję w celu zapewnienia każdemu Europejczykowi dostępu do przystępnej cenowo i wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

W opinii dotyczącej utworzenia europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (EHDS) EKES stwierdził, że jest to doskonała okazja do poprawy dostępu osób fizycznych do danych osobowych w dziedzinie zdrowia i zapewnienia im lepszej kontroli nad nimi. Poparł też szeroko zakrojoną publiczną kampanię informacyjną, aby pomóc ludziom zrozumieć korzyści płynące z udostępniania danych oraz budować ich zaufanie do systemu.

Zdobycie ich zaufania będzie tu najważniejsze. Obywatele muszą mieć pozytywny stosunek do wykorzystywania ich danych, czy to w celu poprawy usług publicznych, czy też z myślą o ewentualnym zwalczaniu chorób i opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań przez naukowców – zadeklarował sprawozdawca opinii Gonçalo Lobo Xavier.

EKES przyjął również opinię w sprawie strategii dotyczącej pracowników sektora zdrowia i strategii w dziedzinie opieki, w której wezwał do opracowania ambitnej strategii opieki skoncentrowanej na ludziach, z myślą o poprawie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej w całej UE i zapewnieniu jednakowych standardów jakości we wszystkich państwach członkowskich oraz między regionami poszczególnych krajów. Zaproponował również wprowadzenie europejskiej gwarancji opieki w trosce o to, by każdy mieszkaniec UE miał przez całe życie dostęp do przystępnej cenowo i wysokiej jakości opieki.

System opieki jest papierkiem lakmusowym naszego europejskiego stylu życia, który musi być inkluzywny i sprawiedliwy społecznie – zaznaczyła sprawozdawczyni opinii Zoe Tzotze-Lanara.

Współsprawozdawca Danko Relić podkreślił potrzebę posiadania wykształconego, wykwalifikowanego i zmotywowanego personelu sektora opieki zdrowotnej. Musi on mieć dobre warunki pracy. Trzeba go też odpowiednio wynagradzać i zagwarantować mu godziwy czas pracy, dobrą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz gwarancje bezpieczeństwa i higieny pracy!”– oznajmił. (ll)