Syyskuun täysistunnossaan komission varapuheenjohtajan Margaritis Schinasin kanssa käydyssä keskustelussa ETSK kehotti komissiota toimimaan kunnianhimoisesti uuden eurooppalaisen hoito- ja hoivastrategian täytäntöönpanossa. ETSK kiinnitti huomiota terveydenhuollon työntekijöihin ja heidän taitoihinsa, koulutukseensa ja työoloihinsa ja piti luottamuksen rakentamista ennakkoedellytyksenä eurooppalaisen terveysdata-avaruuden onnistumiselle.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 22. syyskuuta pidetyssä täysistunnossa käytiin keskustelu EU:n terveyspoliittisista aloitteista Euroopan komission eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaavan varapuheenjohtajan Margaritis Schinasin kanssa.
ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng totesi seuraavaa: ”ETSK kannattaa kaikkia EU:n aloitteita, joilla pyritään luomaan Euroopan terveysunioni ja parantamaan kykyä selviytyä tulevista uhkista ja varautua niihin.”

”Aiomme osoittaa, että terveys ei ole pelkkä politiikan ala, vaan osa olemustamme: se on osa kannattamamme avoimen yhteiskunnan mallia ja eurooppalaista elämäntapaamme”, Schinas korosti.

ETSK oli ensimmäinen EU:n toimielin, joka kehotti Euroopan terveysunionin perustamiseen, ja se on antanut lausunnot kahdesta komission äskettäisestä terveysalan aloitteesta, joiden tavoitteena on varmistaa, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus saada kohtuuhintaista ja laadukasta terveydenhuoltoa.

Eurooppalaista terveysdata-avaruutta käsittelevässä lausunnossaan ETSK piti ehdotusta erinomaisena tilaisuutena lisätä yksilöiden mahdollisuutta tutustua henkilökohtaisiin terveystietoihinsa ja hallita niitä. Se antoi tukensa laajamittaiselle julkiselle viestintäkampanjalle, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään tietojen jakamisprosessin hyödyt ja rakentaa luottamusta järjestelmään.

”Luottamus tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää. Kansalaisten on suhtauduttava hyväksyvästi tietojensa käyttöön julkisten palvelujen parantamiseksi sekä näiden tietojen mahdolliseen käyttöön sairauksien torjumiseksi ja innovatiivisten lääketieteellisten ratkaisujen kehittämiseksi”, totesi lausunnon esittelijä Gonçalo Lobo Xavier.

ETSK hyväksyi myös terveydenhuoltoalan työvoimaa, hoitoa ja hoivaa koskevaa strategiaa käsittelevän lausunnon, jossa se kehotti laatimaan kunnianhimoisen ihmiskeskeisen hoito- ja hoivastrategian, jolla voidaan parantaa terveydenhuoltoa ja pitkäaikaishoitoa kaikkialla EU:ssa ja varmistaa yhtäläiset laatuvaatimukset kaikissa jäsenvaltioissa sekä kunkin maan eri alueilla. Komitea ehdotti eurooppalaista hoitotakuuta, jotta kaikilla EU:ssa asuvilla olisi mahdollisuus kohtuuhintaisiin hoitopalveluihin.

”Hoito- ja hoivajärjestelmä on koetinkivi eurooppalaiselle elämäntavallemme, jonka on oltava sosiaalisesti oikeudenmukainen ja osallistava”, totesi lausunnon esittelijä Zoe Tzotze-Lanara.

Lausunnon toinen esittelijä Danko Relić korosti, että tarvitaan koulutettua, ammattitaitoista ja motivoitunutta terveydenhuoltoalan henkilöstöä. ”Terveydenhuoltoalan työntekijöillä on oltava hyvät työolot. Heidän on saatava asianmukaista palkkaa, heidän työaikojensa on oltava asiallisia, työ- ja yksityiselämän on oltava tasapainossa, ja heillä on oltava takeet työterveydestä ja -turvallisuudesta”, Relić korosti. (ll)