Täiskogu septembri istungjärgul toimunud arutelus komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega kutsus komitee komisjoni üles Euroopa uue hooldusstrateegia rakendamisel kõrgeid sihte seadma. Komitee seadis tähelepanu keskmesse tervishoiutöötajad ja nende oskused, hariduse ja töötingimused ning tõi ühtse Euroopa terviseandmeruumi edu eeltingimusena esile usalduse loomise.

22. septembril toimunud täiskogu istungjärgul korraldas komiteeEuroopa Komisjoni asepresidendi ja euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna voliniku Margaritis Schinase osalusel arutelu ELi tervishoiupoliitika algatuste üle.
Komitee president Christa Schweng ütles: „Komitee toetab kõiki ELi algatusi, mille eesmärk on luua Euroopa terviseliit ning suurendada vastupanuvõimet ja valmisolekut mis tahes tulevasteks ohtudeks.“

„Me oleme kindlalt otsustanud näidata, et tervishoid ei ole üksnes poliitika, vaid see oleme meie, see on osa meie euroopaliku eluviisi juurde kuuluva avatud ühiskonna mudelist, mille eest me seisame,“ rõhutas Margaritis Schinas.

Komitee kui esimene ELi institutsioon, kes kutsus üles looma Euroopa terviseliitu, on võtnud vastu arvamused komisjoni kahe hiljutise tervisealgatuse kohta, mille eesmärk on tagada, et igal eurooplasel oleks juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele tervishoiuteenustele.

Arvamuses ühtse Euroopa terviseandmeruumi kohta kiitis komitee Euroopa terviseandmeruumi ettepanekut kui suurepärast võimalust anda üksikisikutele juurdepääs nende terviseandmetele ja võimalus neid andmeid kontrollida. Komitee toetas ulatuslikku üldsuse teavitamise kampaaniat, mille eesmärk on aidata inimestel mõista jagamisprotsessi eeliseid ning usaldada süsteemi.

„Usaldus on kriitilise tähtsusega. Kodanikele peab sobima see, kuidas nende andmeid kasutatakse, seda nii avalike teenuste parandamiseks kui ka selleks, et võidelda haiguste vastu ja aidata teadlastel töötada välja uuenduslikke lahendusi,“ ütles arvamuse raportöör Gonçalo Lobo Xavier.

Komitee võttis vastu ka arvamuse tervishoiutöötajate ja hoolduse strateegia kohta, milles ta kutsus üles koostama ambitsioonikat inimkeskse hoolduse strateegiat, mis võiks parandada tervishoidu ja pikaajalist hooldust kogu ELis, tagades võrdsed kvaliteedistandardid kõigis liikmesriikides ja riikide kõikides piirkondades. Selles tehakse ettepanek käivitada Euroopa hooldusgarantii, et tagada kõigile ELis elavatele inimestele juurdepääs taskukohastele hooldusteenustele.

„Hooldussüsteem on euroopaliku eluviisi lakmustest, mis peab olema sotsiaalselt õiglane ja kaasav,“ ütles arvamuse raportöör Zoe Tzotze-Lanara.

Arvamuse kaasraportöör Danko Relić rõhutas vajadust haritud, kvalifitseeritud ja motiveeritud tervishoiutöötajate järele. „Tervishoiutöötajatel peavad olema head töötingimused. Nad peavad olema piisavalt tasustatud, neil peab olema normaalne tööaeg, hästi tasakaalustatud töö- ja eraelu ning neile peab olema tagatud töötervishoid ja tööohutus,“ rõhutas Danko Relić. (ll)