EHSV vyzýva na digitalizáciu ťažobného priemyslu v EÚ

Zabezpečenie udržateľného prístupu k surovinám vrátane kovov, priemyselných minerálov a stavebných surovín, a najmä prístupu ku kritickým surovinám, má pre európske hospodárstvo obrovský význam, keďže najmenej 30 miliónov pracovných miest závisí od dostupnosti surovín. Súčasná pandémia COVID-19 stavia do popredia význam digitálnej transformácie. 

EHSV na svojom plenárnom zasadnutí v septembri a v kľúčovom momente pre vykonávanie Európskej zelenej dohody a Plánu obnovy pre Európu prijal stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému Digitálna ťažba v Európe: nové riešenia na udržateľné získavanie surovín.

EHSV vo svojom stanovisku odporúča digitalizáciu ťažobného priemyslu v EÚ ako jedinečnú príležitosť na zvýšenie odolnosti európskych priemyselných dodávateľských reťazcov, zlepšenie environmentálneho pôsobenia ťažobného priemyslu, zvýšenie transparentnosti a rozšírenie dialógu s občanmi a komunitami, ktoré sú ovplyvnené ťažobnými činnosťami.

Spravodajca stanoviska Marian Krzaklewski uviedol, že „digitálna transformácia ťažobného priemyslu si vyžaduje ambiciózne úsilie o uzákonenie právnych a regulačných zmien a že takéto úsilie by sa malo vynakladať pod záštitou nadnárodných organizácií a na úrovni medzinárodného práva.“

EHSV poukazuje na význam vytvorenia globálnej komplexnej siete informácií o nerastných surovinách s cieľom podporiť digitálnu transformáciu a informované rozhodovanie na úrovni EÚ. Spoločné výskumné centrum vyvíja a spravuje európsky informačný systém o surovinách, ktorý EHSV uznáva.

Výbor sa domnieva, že EÚ a členské štáty musia aktívne podporovať digitálnu transformáciu ťažobného odvetvia EÚ. Ide o zásadný krok na zvýšenie odolnosti priemyslu EÚ a hodnotového reťazca pre suroviny. Bane využívajúce digitálne technológie vrátane integrovanej automatizácie, kognitívnych sietí a analýz v reálnom čase sú efektívnejšie, čistejšie a bezpečnejšie. Zmenšenie environmentálnej stopy a bezpečnejšie prostredie sa ľahšie dosiahnu v „inteligentných baniach“, čo má zásadný význam na získanie podpory zo strany európskej spoločnosti. (ks)