EU:s råvarusektor: EESK efterlyser en digitalisering av gruvdrift

Att säkerställa en hållbar tillgång till råvaror (inklusive metaller, industrimineraler och byggnadsråvaror) och särskilt råvaror av avgörande betydelse spelar en mycket stor roll för den europeiska ekonomin, där minst 30 miljoner arbetstillfällen är beroende av tillgången på råvaror. Den pågående covid-19-pandemin belyser vikten av en digital omvandling. 

Vid sin plenarsession i september, som inföll vid en avgörande tidpunkt för genomförandet av den gröna given och EU:s återhämtningsplan, antog EESK ett yttrande på eget initiativ om Digital utvinning i Europa: nya lösningar för hållbar produktion av råvaror.

I yttrandet framhåller EESK att digitaliseringen av EU:s råvarusektor är en unik möjlighet att öka de europeiska industriella leveranskedjornas motståndskraft, förbättra mineralsektorns miljöprestanda samt öka öppenheten och utvidga dialogen med människor och samhällen som påverkas av gruvdriften.

Föredraganden för yttrandet, Marian Krzaklewski, menade att ”Den digitala omvandlingen av gruvsektorn kräver en ambitiös insats för att anta rättsliga och regleringsmässiga förändringar, och ansträngningar bör göras inom ramen för överstatliga organisationer och på internationell rättslig nivå.”

Kommittén framhåller vikten av att ha ett globalt, övergripande nätverk för mineralinformation som stöd till den digitala omvandlingen och ett välgrundat beslutsfattande på EU-nivå. Gemensamma forskningscentrumet håller på att upprätta och underhålla ett europeiskt informationssystem för råvaror, vilket EESK framhåller i yttrandet.

EESK anser att EU och medlemsstaterna aktivt måste stödja den digitala omvandlingen av EU:s gruvsektor. Detta är ett avgörande steg för att öka motståndskraften inom EU:s industri och värdekedjan för råvaror. Gruvor som använder digital teknik, inklusive integrerad automatisering, kognitiva nätverk och realtidsanalyser, är mer effektiva, rena och säkra. I ”smarta gruvor” är det lättare att uppnå minskade miljöavtryck och säkrare miljöer, och detta är avgörande för företag som vill erhålla social acceptans i Europa. (ks)