Сектор на суровините в ЕС: ЕИСК призовава за цифровизация на минното дело

Осигуряването на устойчив достъп до суровини, включително метали, промишлени минерали и строителни суровини, и особено суровини от изключителна важност, е от огромно значение за европейската икономика, в която най-малко 30 милиона работни места зависят от наличието на суровини. Настоящата пандемия от COVID-19 изтъкна значението на цифровата трансформация. 

На пленарното си заседание през септември и в момент от решаващо значение за изпълнението на Зеления пакт и плана на ЕС за възстановяване ЕИСК прие становище по собствена инициатива относно Цифровизирано минно дело в Европа: нови решения за устойчиво производство на суровини.

В становището ЕИСК препоръчва цифровизацията на сектора на суровините в ЕС като изключителна възможност за повишаване на устойчивостта на сътресения на европейските вериги на промишлени доставки, за подобряване на екологичните показатели на рудодобивния сектор, както и на прозрачността и диалога с гражданите и общностите, засегнати от минните дейности.

Докладчикът по становището Мариан Кшаклевски заяви: „Цифровата трансформация на миннодобивния сектор изисква амбициозни усилия за осъществяване на правни и регулаторни промени и тези усилия следва да се осъществяват в рамките на наднационални организации и на равнището на международното право.“

ЕИСК посочва, че е важно да се разполага с глобална широкообхватна мрежа за проучване на залежите от полезни изкопаеми, която да бъде в основата на цифровата трансформация и информираното вземане на решения на равнището на ЕС. Съвместният изследователски център разработва и поддържа европейска информационна система за суровините, което се признава от ЕИСК.

ЕИСК счита, че ЕС и държавите членки трябва да подкрепят активно цифровата трансформация на минния сектор в ЕС. Това е важна стъпка за повишаване на устойчивостта на сътресения на промишлеността на ЕС и на веригата за създаване на стойност в сектора на суровините. Мините, които използват цифрови технологии, включително интегрирана автоматизация, когнитивни мрежи и анализ в реално време, са по-ефективни, чисти и безопасни. При „интелигентните мини“ е по-лесно да се постигнат намален отпечатък върху околната среда и по-безопасна околна среда, а това е от съществено значение за получаването на „социален лиценз“ за функциониране в Европа. (ks)