Ο τομέας των πρώτων υλών της ΕΕ: Η ΕΟΚΕ ζητεί την ψηφιοποίηση του εξορυκτικού τομέα

Η εξασφάλιση βιώσιμης πρόσβασης σε πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, των βιομηχανικών ορυκτών και των οικοδομικών υλικών, και πρωτίστως των κρίσιμων πρώτων υλών (CRM), είναι υψίστης σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπου τουλάχιστον 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών. Η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 αναδεικνύει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, και σε μια κρίσιμη στιγμή για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ, η ΕΟΚΕ ενέκρινε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα «Ψηφιακή εξόρυξη στην Ευρώπη: νέες λύσεις για τη βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών»

Στην εν λόγω γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η ψηφιοποίηση του τομέα των πρώτων υλών της ΕΕ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών αλυσίδων βιομηχανικού εφοδιασμού, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του τομέα των ορυκτών και την ενίσχυση της διαφάνειας και του διαλόγου με τους πολίτες και τις κοινότητες που επηρεάζονται από τις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης Marian Krzaklewski δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εξορυκτικού τομέα απαιτεί φιλόδοξη προσπάθεια για τη θέσπιση νομικών και ρυθμιστικών αλλαγών και η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να καταβληθεί υπό την αιγίδα υπερεθνικών οργανισμών και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου».

Η ΕΟΚΕ επισημαίνει τη σημασία της ύπαρξης ενός παγκόσμιου, ολοκληρωμένου δικτύου πληροφοριών για τα ορυκτά, ώστε να στηριχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) μεριμνά για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για τις πρώτες ύλες, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από την ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να στηρίξουν ενεργά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εξορυκτικού τομέα της ΕΕ. Πρόκειται για κρίσιμο βήμα προς την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της αξιακής αλυσίδας των πρώτων υλών. Τα ορυχεία που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, περιλαμβανομένης της ολοκληρωμένης αυτοματοποίησης, των γνωστικών δικτύων και των αναλύσεων σε πραγματικό χρόνο, είναι πιο αποδοτικά, καθαρά και ασφαλή. Το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το ασφαλέστερο περιβάλλον μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα στα «έξυπνα ορυχεία» και αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση της «κοινωνικής άδειας λειτουργίας» στην Ευρώπη. (ks)