Od roku 1992 sa EÚ snaží vykonávať stratégie v oblasti biodiverzity bez významných výsledkov. Je to spôsobené hlavne nedostatočnou implementáciou právneho rámca členskými štátmi a nedostatočným financovaním potrebných opatrení.

EHSV víta, že Komisia sa opäť začala angažovať a snaží sa pripraviť Stratégiu v oblasti biodiverzity s cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť v roku 2030. Táto stratégia je súčasťou úsilia o naplnenie Európskej zelenej dohody. 

Podľa spravodajcu Antonella Pezziniho a pomocného spravodajcu Lutza Ribbeho je cestou, ktorou treba ísť, aby sa európska biodiverzita stala stredobodom obnovy po pandémii COVID-19 v prospech ľudí, klímy a planéty a do nášho života prinavrátila prírodu.

EÚ musí osvetovými a komunikačnými kampaňami podstatne zvýšiť úsilie o ochranu našich zostávajúcich prírodných zdrojov. Okrem toho EHSV považuje za potrebné zväčšiť rozlohu chránených území, najmä tých prísne chránených, aby sa obnovili biotopy a zastavil úbytok druhov.

Navyše zdôrazňuje, že ochrana biodiverzity nesmie pre poľnohospodárov a vlastníkov lesov predstavovať záťaž z hospodárskeho hľadiska. Poskytovanie tohto „verejného statku a verejných hodnôt“ sa pre poľnohospodárov musí skôr stať zaujímavou príjmovou príležitosťou.

V príprave na nasledujúce zasadnutie signatárov Dohovoru o biologickej diverzite v Číne v roku 2021 sa na zachovanie celosvetovej biologickej rozmanitosti musí urobiť oveľa viac. Nastal čas, aby Európa prevzala svoju vedúcu úlohu a presvedčila ostatné strany, že má zmysel vykonávať prijaté stratégie. (mr)