Sedan 1992 har EU försökt genomföra strategier för biologisk mångfald utan några betydande resultat. Detta beror framför allt på ett otillräckligt genomförande av regelverket på nationell nivå och på att det saknats tillräckliga finansiella medel för nödvändiga åtgärder.

EESK gläder sig över kommissionens förnyade engagemang och ansträngningar för att utarbeta en strategi för biologisk mångfald med mål som ska uppnås senast 2030, detta som ett led i genomförandet av EU:s gröna giv. 

Föredraganden Antonello Pezzini och medföredraganden Lutz Ribbe anser att strategin är rätt sätt att ställa den biologiska mångfalden i Europa i centrum för återhämtningen efter covid-19, till förmån för mänskligheten, klimatet och planeten – för att ge naturen större plats i våra liv.

EU bör kraftigt öka ansträngningarna för att skydda de återstående naturresurserna genom informations- och kommunikationsinsatser. EESK anser också att man måste utöka de skyddade och framför allt de strikt skyddade områdenas storlek, för att återställa livsmiljöer och motverka förlusten av arter.

Kommittén understryker även att jordbrukarna och skogsägarna inte kan förväntas bära den ekonomiska kostnaden för skyddet av den biologiska mångfalden. Att tillhandahålla denna kollektiva nyttighet och detta kollektiva värde bör snarare bli en värdefull inkomstkälla för dem.

Mycket mer måste göras för att skydda den biologiska mångfalden när vi nu närmar oss nästa möte inom ramen för konventionen om biologisk mångfald, som kommer att hållas i Kina 2021. Det är dags för Europa att inta en ledande roll och få de övriga parterna att inse att de strategier som antagits är värda att följa. (mr)