Биологичното разнообразие е липсващият елемент в сложния пъзел на стратегиите на ЕС

От 1992 г. насам ЕС се опитва да прилага стратегии за биологичното разнообразие без значителни резултати. Това се дължи основно на слабото прилагане на правната рамка на национално равнище и на недостатъчното финансиране за необходимите мерки.

ЕИСК приветства подновения ангажимент на Комисията и усилията за разработване на стратегия за биологичното разнообразие, определяща цели, които да бъдат постигнати до 2030 г., като един от начините за реализиране на Зеления пакт на ЕС. 

Според докладчика Антонело Пецини и съдокладчика Луц Рибе тази стратегия e пътят, който трябва да се измине, за да може биологичното разнообразие на Европа да заеме централно място при възстановяването след COVID-19, в полза на хората, климата и планетата, осигурявайки полагащото се място на природата в нашия живот.

ЕС трябва значително да увеличи усилията за опазване на все още съществуващите природни ресурси посредством повишаване на осведомеността и комуникационни кампании. ЕИСК счита също така, че е необходимо да се увеличат териториите на защитените зони, и по-специално на строго защитените, като се намали възможно най-много въздействието върху селското и горското стопанство, за да се възстановят местообитанията и да се води борба с намаляването на видовете.

ЕИСК подчертава също така, че от земеделските стопани и собствениците на гори не може да се очаква да платят цената за опазването на биологичното разнообразие. Предоставянето на това „обществено благо и стойност“ по-скоро трябва да се превърне в интересна възможност за получаване на доходи за самите земеделски стопани.

По пътя към следващото заседание на Конвенцията за биологичното разнообразие в Китай през 2021 г. трябва да се направи много повече, за да се защити биологичното разнообразие в световен мащаб. Сега е време Европа да поеме ролята си на лидер и да убеди другите страни, че приетите стратегии заслужават да бъдат следвани. (mr)