Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Simo Tiainen, člen skupiny Rozmanitá Európa a zástupca Ústredného zväzu poľnohospodárskych výrobcov a vlastníkov lesov vo Fínsku.

Lepšia hospodárska, sociálna a regionálna rovnováha v Európe a konkurencieschopnosť priemyselných odvetví a podnikov vrátane poľnohospodárskej činnosti musia byť naďalej prioritami politík EÚ. Naša konkurencieschopnosť by mala byť založená na udržateľnej výrobe, zamestnanosti a hospodárskom raste. Len hospodársky silná Európa môže prevziať vedúcu úlohu a zodpovednosť. Pri obchodných rokovaniach nesmú byť nikdy ohrozené zásady európskej výroby potravín, ako sú udržateľnosť, prísne normy a bezpečnosť potravín.

Poľnohospodárska činnosť má kľúčový význam pre budúce strategické, hospodárske, environmentálne a sociálne výzvy. Európania chcú naďalej konzumovať udržateľné a bezpečné potraviny. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) preto musí zaručiť dodávky zdravých a bezpečných potravín, ochranu životného prostredia a vidieka, dobré životné podmienky zvierat, opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, živobytie poľnohospodárov a životaschopnosť vidieckych oblastí. EÚ musí brániť európsky poľnohospodársky model založený na zásadách potravinovej sebestačnosti a udržateľnosti. SPP by sa mala zjednodušiť, mala by sa znížiť byrokracia a zabezpečiť väčšia subsidiarita.

A napokon, politiky EÚ by mali posilniť udržateľné obhospodarovanie lesov. EÚ potrebuje silnú stratégiu lesného hospodárstva, ktorá zohľadňuje všetky rozmery udržateľnosti. Umožňuje produkovať viac dreva a iných produktov v Európe a môže významne prispieť k rozvoju nového druhu biohospodárstva, uhlíkovej neutralite, zamestnanosti a rastu. Udržateľné obhospodarovanie lesov, potrebné úložiská uhlíka a potreba zachovať biodiverzitu sú navzájom plne zlučiteľné.