Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Av Simo Tiainen, medlem av gruppen Mångfald Europa, som företräder Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) i Finland.

En bättre ekonomisk, social och regional balans i Europa och konkurrenskraften hos EU:s industrier och företag, inbegripet lantbruket, måste fortsatt vara prioriterade frågor för EU:s politik. Vår konkurrenskraft bör bygga på hållbar produktion, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Endast ett ekonomiskt starkt EU kan visa ledarskap och ansvar. I handelsförhandlingar får det aldrig tummas på principerna för EU:s livsmedelsproduktion, såsom hållbarhet, högt ställda normer och livsmedelstrygghet.

Lantbruket är av mycket stor betydelse för morgondagens strategiska, ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar. EU-medborgarna vill fortsätta att konsumera säkra livsmedel som framställts på ett hållbart sätt. Därför måste den gemensamma jordbrukspolitiken garantera tillgång till hälsosamma och säkra livsmedel, skydd för miljön och landsbygden, djurens välbefinnande, åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, lantbrukarnas försörjning och landsbygdens livskraft. EU måste försvara den europeiska jordbruksmodellen som bygger på principerna om livsmedelssuveränitet och hållbarhet. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör förenklas – mindre byråkrati och mer subsidiaritet.

Sist och slutligen bör EU:s politik främja hållbart skogsbruk. EU behöver en kraftfull skogsbruksstrategi som tar hänsyn till alla aspekter av hållbarhet. På så sätt skulle vi kunna odla mer skog och producera mer virke och andra skogsprodukter i Europa. En sådan strategi skulle på ett betydelsefullt sätt kunna bidra såväl till utvecklingen av en ny typ av bioekonomi, som till koldioxidneutralitet, sysselsättning och tillväxt. Hållbar skogsförvaltning, nödvändiga kolsänkor och behovet av att bevara den biologiska mångfalden är helt förenliga med varandra.