EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Grupas “Daudzveidība Eiropā” loceklis Simo Tiainen, kas pārstāv Somijas Lauksaimniecības produktu ražotāju un mežu īpašnieku centrālo apvienību.

Centieniem nodrošināt Eiropas ekonomisko, sociālo un reģionālo līdzsvaru un uzlabot gan ES nozaru, tostarp lauksaimniecības, gan uzņēmumu konkurētspēju arī turpmāk jābūt ES politikas prioritātei. Mūsu konkurētspējai vajadzētu būt balstītai uz ilgtspējīgu ražošanu, nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi. Tikai ekonomiski spēcīga Eiropa var uzņemties vadošo lomu un atbildību. Tirdzniecības sarunās nekad nedrīkst pieļaut kompromisus, kad runa ir par tādiem Eiropas pārtikas ražošanas principiem kā ilgtspēja, augsti standarti un pārtikas nodrošinājums.

Lauksaimniecībai būs svarīga loma turpmāko stratēģisko, ekonomisko, ekoloģisko un sociālo problēmu risināšanā. Eiropas iedzīvotāji vēlas arī turpmāk ēst ilgtspējīgu un nekaitīgu pārtiku. Tāpēc kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) ir jāgarantē veselīgas un nekaitīgas pārtikas piegāde, vides un lauku ainavu aizsardzība, dzīvnieku labturība, klimata pārmaiņu ierobežošanas un pielāgošanās pasākumu īstenošana, lauksaimnieku iztika un lauku apvidu dzīvotspēja. Eiropas Savienībai ir jāaizstāv Eiropas lauksaimniecības modelis, kura pamatā ir tādi principi kā uztursuverenitāte un ilgtspēja. Kopējā lauksaimniecības politika būtu jāvienkāršo, un jāmazina birokrātija un jāstiprina subsidiaritāte.

Visbeidzot Eiropas Savienības politikas pasākumiem būtu jāveicina ilgtspējīga mežu apsaimniekošana. Eiropas Savienībai ir vajadzīga efektīva mežsaimniecības stratēģija, kurā ņemtas vērā visas ilgtspējas dimensijas. Tā dotu iespēju Eiropā palielināt koksnes ieguvi un citu izstrādājumu ražošanu un varētu būtiski veicināt jauna veida bioekonomikas attīstību, oglekļa emisiju neitralitātes panākšanu, kā arī nodarbinātību un izaugsmi. Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, vajadzīgās oglekļa piesaistītājsistēmas un vajadzība saglabāt bioloģisko daudzveidību ir savstarpēji saistīti uzdevumi.