Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Piše Simo Tiainem, član skupine Raznolikost Evrope, predstavnik centralnega sindikata kmetijskih proizvajalcev in lastnikov gozdov (MTK) Finske

Prednostne naloge politik EU morajo biti še naprej boljše gospodarsko, socialno in regionalno ravnovesje v Evropi ter konkurenčnost njene industrije in podjetij, tudi kmetijstva. Naša konkurenčnost bi morala temeljiti na trajnostni proizvodnji, zaposlovanju in gospodarski rasti. Samo gospodarsko močna Evropa lahko prevzame vodilno vlogo in odgovornost. Načela, ki veljajo za evropsko proizvodnjo živil, kot so trajnost, visoki standardi in prehranska varnost, v trgovinskih pogajanjih nikoli ne smejo biti ogrožena.

Kmetijstvo je ključnega pomena pri soočanju s prihodnjimi strateškimi, gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi izzivi. Evropejci se želijo še naprej prehranjevati trajnostno in varno. Zato mora skupna kmetijska politika zagotavljati dobavo zdrave in varne hrane, zaščito okolja in podeželja, dobrobit živali, blaženje podnebnih sprememb in ukrepe za prilagajanje nanje ter možnosti kmetov in podeželskih območij za preživetje. EU mora ubraniti evropski kmetijski model, ki temelji na načelih prehranske suverenosti in trajnosti. Skupno kmetijsko politiko bi bilo treba poenostaviti, zmanjšati birokracijo in povečati subsidiarnost.

Poleg vsega naštetega bi morale politike EU spodbujati trajnostno gospodarjenje z gozdovi. EU potrebuje trdno strategijo za gozdove, ki upošteva vse razsežnosti trajnosti in omogoča pridelavo večji količin stavbnega lesa ter drugih izdelkov v Evropi, s čimer lahko bistveno prispeva k razvoju nove vrste biogospodarstva, ogljični nevtralnosti ter ustvarjanju delovnih mest in rasti. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi, nujni ponori ogljika in potreba po ohranjanju biotske raznovrstnosti so medsebojno popolnoma združljivi.