Céard iad na tosaíochtaí do bheartais an Aontais amach anseo?

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Le Simo Tiainen, comhalta den Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip” agus ionadaí ar Cheardchumann Lárnach na dTáirgeoirí Talmhaíochta agus na nÚinéirí Foraoise (MTK) san Fhionlainn.

Ní mór cothromaíocht eacnamaíoch, shóisialta agus réigiúnach níos fearr san Eoraip agus iomaíochas thionscail agus ghnólachtaí an Aontais, lena n-áirítear an fheirmeoireacht, a bheith ina dtosaíochtaí do bheartais an Aontais i gcónaí. Ba cheart ár n-iomaíochas a bhunú ar an táirgeadh inbhuanaithe, ar an bhfostaíocht agus ar an bhfás eacnamaíoch. Ní féidir ach le hEoraip a bhfuil geilleagar láidir aici róil cheannaireachta agus freagrachta a ghlacadh uirthi féin. Le linn caibidlíochtaí trádála, níor cheart riamh géilleadh ar phrionsabail an táirgthe bia san Eoraip, amhail an inbhuanaitheacht, ardchaighdeáin agus an tslándáil bia.

Is den ríthábhacht í an fheirmeoireacht agus aghaidh á tabhairt ar na dúshláin straitéiseacha, eacnamaíocha, chomhshaoil agus shóisialta a bheidh ann amach anseo. Is mian le muintir na hEorpa leanúint de bhia inbhuanaithe agus sábháilte a ithe. Is ar an gcúis sin nach mór don Chomhbheartas Talmhaíochta (CBT) soláthar bia sláintiúil agus sábháilte a ráthú, mar aon le cosaint an chomhshaoil agus na tuaithe, leas ainmhithe, maolú an athraithe aeráide agus bearta oiriúnaithe, slite beatha na bhfeirmeoirí agus inmharthanacht na gceantar tuaithe. Ní mór don Aontas samhail talmhaíochta na hEorpa a chosaint bunaithe ar phrionsabail na ceannasachta bia agus na hinbhuanaitheachta. Ba cheart CBT a shimpliú chun go mbeidh níos lú maorlathais agus níos mó coimhdeachta ag baint leis.

Ar deireadh, ba cheart do bheartais an Aontais feabhas a chur ar an mbainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí. Tá straitéis láidir foraoiseachta ag teastáil ón Aontas lena gcuirtear san áireamh gach gné den inbhuanaitheacht. A bhuí le straitéis den chineál sin, féadfar tuilleadh adhmaid agus táirgí eile a fhás san Eoraip agus féadfar cur go mór le cineál nua de bhithgheilleagar a fhorbairt, leis an aeráidneodracht agus le poist agus fás. Tá an bainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí, na linnte carbóin is gá agus an gá leis an mbithéagsúlacht a chaomhnú go hiomlán comhoiriúnach dá chéile.