Spoľahlivá stratégia financovania má kľúčový význam pri získavaní finančných prostriedkov na oživenie Európskej únie na medzinárodných kapitálových trhoch. Výbor vo svojom stanovisku, ktoré vypracovala Judith Vorbach a ktoré bolo prijaté na júlovom plenárnom zasadnutí, zdôrazňuje, že bezproblémové vykonávanie nástroja NextGenerationEU si vyžaduje riadne a udržateľné financovanie spolu so spoľahlivým riadením rizík a nízkymi nákladmi na prijaté úvery a pôžičky

Judith Vorbach vo svojom vystúpení počas diskusie uviedla, že vypožičiavanie v rámci nástroja NextGenerationEU sa musí uskutočňovať na základe demokratickej kontroly, legitímne a transparentne. Účinná stratégia financovania zahŕňajúca stabilné a udržateľné financovanie, spoľahlivé riadenie rizík, ako aj vysokú úverovú bonitu a nízke náklady na prijaté úvery a pôžičky je vo verejnom záujme, a najmä v záujme občianskej spoločnosti, ktorá v konečnom dôsledku znáša trhové riziká.“

EHSV hodnotí pozitívne rozhodnutie Európskej komisie posilniť svoje vlastné kompetencie a ľudské zdroje s cieľom zaoberať sa financovaním nástroja NextGenerationEU. Vzhľadom na silný verejný záujem o riadne financovanie je dôležité, aby stratégiu riadila priamo Komisia a aby jej riadenie nebolo zabezpečované externe. EHSV požaduje vyvážené zastúpenie mužov a žien pri vymenúvaní zamestnancov zodpovedných za vykonávanie tejto úlohy.

Výbor tiež žiada, aby sa zriadil poradný výbor, v ktorom budú zastúpené Komisia, Európsky parlament, Rada, sociálni partneri a zástupcovia organizovanej občianskej spoločnosti. (mp)