Järkevästi rahoitetusta #NextGenerationEU:sta hyötyä Euroopalle

Toimivalla varainhankintastrategialla on keskeinen merkitys, kun kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta kerätään varoja Euroopan unionin elpymistä varten. Komitea korostaa heinäkuun täysistunnossa hyväksymässään Judith Vorbachin laatimassa lausunnossa, että NextGenerationEU-välineen sujuva täytäntöönpano edellyttää järkevää ja kestävää rahoitusta sekä vakaalla pohjalla olevaa riskinhallintaa ja alhaisia lainanottokustannuksia.

Judith Vorbach totesi täysistuntokeskustelussa, että ”NextGenerationEU-välineeseen liittyvä lainanotto on hoidettava demokraattisen valvonnan alaisuudessa ja legitiimillä ja avoimella tavalla. On yleisen edun mukaista huolehtia siitä, että varainhankintastrategia on toimiva ja rahoitus sen myötä vakaata ja kestävää ja että riskienhallinta on vankkumatonta, luottokelpoisuus on erittäin hyvä ja lainanottokustannukset ovat alhaiset. Aivan erityisesti tämä on kansalaisyhteiskunnan etujen mukaista, sillä markkinariskit jäävät viime kädessä sen kannettaviksi.”

ETSK pitää hyvänä uutisena, että Euroopan komissio aikoo vahvistaa osaamistaan ja henkilöresurssejaan pystyäkseen järjestämään NextGenerationEU-välineen varainhankinnan. Koska järkevä varainhankinta on hyvin tärkeää yleisen edun kannalta, komission tulee hallinnoida varainhankintastrategiaa suoraan eikä ulkoistaa hallinnointia. ETSK kehottaa huolehtimaan rekrytointien yhteydessä sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta.

Komitea kehottaa lisäksi perustamaan neuvoa-antavan lautakunnan, jossa ovat edustettuina komissio, Euroopan parlamentti, neuvosto, työmarkkinaosapuolet ja järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta. (mp)