Hea rahastamisstrateegia on oluline Euroopa Liidu majanduse elavdamiseks vajalike rahaliste vahendite hankimiseks rahvusvahelistel kapitaliturgudel. Judith Vorbachi koostatud arvamuses, mis võeti vastu täiskogu juuli istungjärgul, rõhutab komitee, et taasterahastu „NextGenerationEU“ sujuvaks rakendamiseks on vaja usaldusväärset ja kestlikku rahastamist, kindlat riskijuhtimist ja madalaid laenukasutuse kulusid.

Arutelul sõna võttes ütles Judith Vorbach: „Taasterahastu „NextGenerationEU“ jaoks laenuvõtmine peab toimuma demokraatliku kontrolli, legitiimsuse ja läbipaistvusega. Tõhus rahastamisstrateegia, mis koosneb stabiilsest ja kestlikust rahastamisest, kindlast riskijuhtimisest ning kõrgest krediidivõimelisusest ja madalatest laenukasutamise kuludest, on avalikes huvides ja kasulik eelkõige kodanikuühiskonnale, kes lõppkokkuvõttes kannab tururiske.“

Komitee arvates on Euroopa Komisjoni otsus tugevdada oma pädevust ja inimressursse, et tegeleda taasterahastu „NextGenerationEU“ rahastamisega, hea uudis. Arvestades üldsuse suurt huvi usaldusväärse rahastamise vastu, on oluline, et strateegiat haldaks komisjon otse ja mitte allhanke abil. Töötajate ametisse nimetamisel kutsub komitee üles tagama soolist tasakaalu.

Lisaks kutsub komitee üles looma nõuandekogu, milles oleks esindatud komisjon, Euroopa Parlament, nõukogu, sotsiaalpartnerid ja organiseeritud kodanikuühiskond. (mp)