Při získávání finančních prostředků na oživení Evropské unie na mezinárodních kapitálových trzích má klíčový význam dobře fungující strategie financování. Ve stanovisku zpravodajky Judith Vorbach, které bylo přijato na červencovém plenárním zasedání, Výbor zdůrazňuje, že hladké provádění Nástroje Evropské unie na podporu oživení vyžaduje řádné a udržitelné financování, spolehlivé řízení rizik a nízké výpůjční náklady.

Judith Vorbach se během diskuse vyjádřila takto: „Půjčky v rámci nástroje Next Generation EU se musí uskutečňovat v souladu s demokratickou kontrolou, legitimitou a transparentností. Účinná strategie financování, založená na stabilním a udržitelném financování, spolehlivém řízení rizik, vysoké úvěruschopnosti a nízkých výpůjčních nákladech, je ve veřejném zájmu, a zvláště v zájmu občanské společnosti, která v konečném důsledku nese tržní rizika.“

EHSV považuje rozhodnutí Evropské komise posílit své kompetence a lidské zdroje, aby mohla řešit financování nástroje Next Generation EU, za pozitivní. Vzhledem k výraznému veřejnému zájmu na řádném financování je důležité, aby strategii řídila přímo Komise a nikoli externí subjekt. EHSV vyzývá k tomu, aby byl při pověřování pracovníků tímto úkolem uplatňován genderově vyvážený přístup.

Výbor rovněž vyzývá k tomu, aby byl zřízen poradní výbor, v němž by byla zastoupena Komise, Evropský parlament, Rada, sociální partneři a organizovaná občanská společnost. (mp)