Sprawne funkcjonowanie strategii finansowania ma kluczowe znaczenie dla pozyskiwania środków na odbudowę Unii Europejskiej po pandemii na międzynarodowych rynkach kapitałowych. W opinii sporządzonej przez Judith Vorbach i przyjętej na lipcowej sesji plenarnej Komitet podkreśla, że sprawne wdrożenie NextGenerationEU wymaga solidnego i zrównoważonego finansowania, a także odpowiedniego zarządzania ryzykiem i niskich kosztów finansowania zewnętrznego.

Zabierając głos podczas debaty, Judith Vorbach powiedziała: „Zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU musi odbywać się z zachowaniem demokratycznej kontroli, legitymacji i przejrzystości. Skuteczna strategia finansowania oparta na stałych i zrównoważonych funduszach, porządnym zarządzaniu ryzykiem, a także wysokiej zdolności kredytowej i niskich kosztach finansowania zewnętrznego leży w interesie publicznym, a zwłaszcza w interesie społeczeństwa obywatelskiego, które ponosi ryzyko rynkowe”.

EKES ocenia pozytywnie decyzję Komisji Europejskiej o wzmocnieniu swoich kompetencji i zasobów ludzkich z myślą o zajęciu się finansowaniem NextGenerationEU. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie społeczeństwa należytym finansowaniem, ważne jest, aby strategia była zarządzana bezpośrednio przez Komisję i nie była przedmiotem outsourcingu. EKES wzywa do zwrócenia uwagi na równowagę płci podczas wyznaczania personelu do tego zadania.

Komitet zaleca również powołanie komitetu doradczego, w którym zasiadaliby przedstawiciele Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady, partnerów społecznych i zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. (mp)