Една добре функционираща стратегия за финансиране е от ключово значение за набирането на средства за възстановяването на Европейския съюз на международните капиталови пазари. В своето становище, изготвено от Юдит Форбах и прието на юлската пленарна сесия, Комитетът подчертава, че безпрепятственото прилагане на NextGenerationEU изисква правилно и устойчиво финансиране, както и стабилно управление на риска и ниски разходи по заемите.

В изказването си по време на дебата г-жа Форбах заяви: „Вземането на заеми по линия на NextGenerationEU трябва да се извършва в условията на демократичен контрол, легитимност и прозрачност. Ефективна стратегия за финансиране, основаваща се на стабилно и устойчиво финансиране, стабилно управление на риска, както и на висока кредитоспособност и ниски разходи по заемите, е в публичен интерес и особено в интерес на гражданското общество, което в крайна поема пазарните рискове“.

Според ЕИСК изборът на Европейската комисия да укрепи собствените си правомощия и човешки ресурси, за да администрира финансирането по линия на Next Generation EU, е добра новина. Като се има предвид, че обществото е силно заинтересовано от правилно финансиране, е важно стратегията да се управлява пряко от Комисията, а не управлението ѝ да се възлага на външни изпълнители. ЕИСК призовава при назначаването на служители, които да отговарят за тази задача, да се съблюдава баланс между половете.

Освен това Комитетът призовава за създаването на консултативен съвет, в който да бъдат представени Комисията, Европейският парламент, Съветът, социалните партньори и организираното гражданско общество. (mp)