Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) udelil 9. decembra ceny piatim neziskovým organizáciám a združeniam, ktorých tvorivé a inšpiratívne projekty v oblasti klímy podporujú spravodlivú a zelenú transformáciu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy.

Cena vo výške 50 000 EUR bola rozdelená medzi päť víťazných projektov. Prvú cenu vo výške 14 000 EUR získalo belgické združenie Starí rodičia za klímu. Ostatné štyri združenia dostali po 9 000 EUR.

Za víťazom sa v tomto poradí umiestnili: španielske združenie Inžinieri bez hraníc Katalánsko, rumunské združenie Ateliér bez hraníc, slovinské urbanistické štúdio Prostorož a sieť estónskych mimovládnych organizácií (MVO) Estónske zelené hnutie/Estónsky fond pre prírodu a Estónske centrum environmentálneho práva.

Na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa konalo online a v Bruseli, predsedníčka EHSV Christa Schweng zablahoželala piatim víťazom aj všetkým ostatným uchádzačom: „Projekty, ktoré sme dostali, dokazujú svoj prínos a tvorivosť v rôznych oblastiach súvisiacich s klímou. Úprimne veríme, že takéto projekty nám pomôžu dosiahnuť klimatickú neutralitu a spravodlivú transformáciu. EHSV je ako zástanca Európskej zelenej dohody pevne presvedčený, že v centre ekologickej transformácie musia byť občania a podniky a že sa na nikoho nesmie zabudnúť.“

Podpredseda EHSV pre komunikáciu Cillian Lohan nadviazal na predsedníčkine slová: „Boj proti zmene klímy si vyžaduje aktívnu účasť všetkých zložiek spoločnosti. Navyše musíme prejsť od konzultácií a angažovanosti zhora nadol k modelu založenému na spoločnom navrhovaní, spolutvorbe a posilnených možnostiach zapojenia. Úspešné príklady, akými sú projekty našich víťazov, sú výsledkom tohto spoločného navrhovania a spolutvorby. Zapájajú sa do nich ľudia aj organizácie. Toto bohatstvo nápadov nám dáva nádej, že sme boj proti zmene klímy ešte zďaleka neprehrali.“

VÍŤAZI CENY PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ 2021
Tohtoročným víťazom je belgické združenie starých rodičov z Flámska. Členovia združenia Grootouders voor het Klimaat (Starí rodičia za klímu) chcú svojim vnúčatám zanechať lepší a udržateľnejší svet. Združenie prostredníctvom svojej kampane „Naše úspory na ich budúcnosť“ nabáda približne 2,4 milióna starých rodičov v Belgicku, aby svoje úspory vyčíslené odhadom na 910 miliárd EUR v aktívach presmerovali na udržateľnejšie projekty.

Kampaň sa zameriava aj na finančný sektor a vládne orgány, pričom sa zasadzuje za udržateľné správanie investorov a inštitúcií a vyzýva ich, aby prešli na udržateľné financovanie. Okrem toho združenie propaguje finančnú gramotnosť medzi študentmi. Zároveň chce vyzdvihnúť, akú dôležitú úlohu v opatreniach v oblasti zmeny klímy môžu zohrávať seniori.

Zástupca združenia Starí rodičia za klímu Guy De Koninck pri preberaní ceny uviedol: „Je pre nás veľkou cťou, že sme spolu s ďalšími štyrmi skvelými projektmi získali toto ocenenie. Záleží nám na našej planéte. Počuli sme naliehavé hlasy mladých ľudí a pripojili sme sa k ich pochodom za budúcnosť. Peniaze možno hýbu svetom, ale v súčasnosti sa svet točí nesprávnym smerom. Musíme ho preto radikálne zmeniť a to je cieľom našej kampane. Peniaze, ktoré máme, môžu k tejto zmene rozhodujúcou mierou prispieť, to je odkaz, ktorý adresujeme vládam, bankám a všetkým ostatným starým rodičom. Táto cena je pre našu kampaň dôležitou morálnou a finančnou podporou.“

Druhú cenu získalo španielske združenie Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Inžinieri bez hraníc Katalánsko). V čase, keď 11 % španielskych domácností zápasí s energetickou chudobou, toto katalánske združenie bojuje za klimatickú spravodlivosť založenú na ľudských právach. Snaží sa zabezpečiť, aby sa osoby zasiahnuté energetickou chudobou podieľali na prebiehajúcich diskusiách o núdzovej situácii v oblasti klímy a aby si znevýhodnení občania mohli uplatniť svoje nesporné právo na prístup k základným službám.

Druhú cenu si prevzalo rumunské združenie Ateliere Fara Frontiere (Ateliér bez hraníc). Jeho projekt educlick sa usiluje odstrániť sociálnu nespravodlivosť a zvýšiť informovanosť o výhodách obehového hospodárstva. Združenie sa zároveň zasadzuje za integráciu marginalizovaných osôb, ktoré zamestnáva na renováciu vyradených elektrických a elektronických zariadení. Tieto zariadenia potom putujú do škôl v znevýhodnených oblastiach a k organizáciám, ktoré sa venujú zraniteľným deťom.

Na štvrtom mieste sa umiestnilo slovinské urbanistické štúdio Prostorož vďaka tomu, ako zmobilizovalo obyvateľov hlavného mesta Ľubľana, aby bojovali proti dôsledkom zmeny klímy vo svojom meste, ktoré patrí medzi najrýchlejšie sa otepľujúce veľkomestá na svete. Projekt Hot Spots nabádal ľudí, aby najhorúcejšie miesta označili na digitálnej mape, a zozbieral množstvo odporúčaní, čo treba urobiť, aby sa predišlo prehrievaniu.

Piatu cenu získala sieť estónskych MVO Estónske zelené hnutie/Estónsky fond pre prírodu a Estónske centrum environmentálneho práva. Usiluje sa zmeniť spôsob vnímania energie z obnoviteľných zdrojov v krajine, ktorej uhlíková stopa patrí medzi najväčšie v EÚ. Táto sieť vytvorila platformu pre dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami o energetickej transformácii v severovýchodnom Estónsku, kde sa bude musieť postupne ukončiť ťažba roponosnej bridlice, čo sa nestretlo s veľkým nadšením.

O CENE PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ ZA ROK 2021
Téma tohto ročníka „Opatrenia v oblasti klímy“ prilákala desiatky uchádzačov z 24 krajín. O cenu sa uchádzalo množstvo rôznorodých projektov vyzdvihujúcich inovatívny prístup organizácií občianskej spoločnosti a jednotlivcov k riešeniu núdzovej situácie v oblasti klímy.

Cena ukázala, že miestna úroveň zohráva dôležitú úlohu v úsilí dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu, čo EÚ prisľúbila v Európskej zelenej dohode. EHSV dúfa, že jeho cena povzbudí občiansku spoločnosť k tomu, aby sa podieľala na ekologizácii miestneho hospodárstva a ďalej pomáhala meniť normy, vzorce správania a systémy, ktoré spôsobili klimatickú krízu.

Cena pre občiansku spoločnosť sa udeľuje za „vynikajúce iniciatívy občianskej spoločnosti“. Každý rok sa zameriava na iný aspekt činnosti EHSV. V roku 2019 to bola rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien. V roku 2020 vyhlásil EHSV výnimočne Cenu za občiansku solidaritu, ktorá bola venovaná boju proti pandémii COVID-19.

Ďalšie informácie o Cene pre občiansku spoločnosť za rok 2021 nájdete tu. (ll)