Dnia 9 grudnia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyznał nagrodę pięciu organizacjom i stowarzyszeniom nienastawionym na zysk, których kreatywne i inspirujące projekty klimatyczne przyczyniają się do sprawiedliwej i ekologicznej transformacji w kierunku niskoemisyjnej i odpornej na zmianę klimatu gospodarki.

Nagrodę w wysokości 50 000 EUR podzielono między pięć zwycięskich projektów. Pierwsza nagroda w wysokości 14 000 EUR przypadła belgijskiemu stowarzyszeniu Grootouders voor het Klimaat. Każda z pozostałych czterech organizacji otrzymała 9 000 EUR.

Czterej pozostali laureaci uplasowali się w następującej kolejności: hiszpańska organizacja Engineers Without Borders Catalonia (Inżynierowie bez Granic z Katalonii), rumuńska organizacja Workshop without Borders (Warsztaty bez Granic), słoweńskie biuro urbanistyczne Prostorož oraz sieć estońskich organizacji pozarządowych Estonian Green Movement/Estonian Fund for Nature (Estoński Ruch Zielonych/Estońska Fundacja na rzecz Przyrody) oraz Estonian Environmental Law Centre (Estońskie Centrum Prawa Środowiskowego).

Na uroczystości wręczenia nagród online i w Brukseli przewodnicząca EKES-u Christa Schweng pogratulowała pięciu laureatom i wszystkim kandydatom: Projekty zgłoszone do nagrody ukazują wartość i kreatywność w wielu różnych obszarach związanych z klimatem. Jesteśmy głęboko przekonani, że takie projekty pomogą osiągnąć neutralność klimatyczną i sprawiedliwą transformację. Jako gorący zwolennik Europejskiego Zielonego Ładu EKES wierzy, że obywatele i przedsiębiorstwa muszą znajdować się w sercu transformacji ekologicznej i że trzeba zatroszczyć się o to, by nikt nie pozostał w tyle.

Wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji Cillian Lohan stwierdził: By poradzić sobie ze zmianą klimatu, potrzebujemy czynnego udziału wszystkich grup społeczeństwa. Musimy także przestawić się z konsultacji i zaangażowania odgórnego do modelu współprojektowania, współtworzenia i upodmiotowienia. Pozytywne przykłady, takie jak projekty laureatów, pokazują to współprojektowanie i współtworzenie. Angażują również ludzi i organizacje. Bogactwo pomysłów dowodzi, że walka ze zmianą klimatu nie jest jeszcze skazana na niepowodzenie.

LAUREACI NAGRODY DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 2021
: tegorocznym laureatem jest organizacja skupiająca starsze osoby z regionu Flandria w Belgii. Członkowie Grootouders voor het Klimaat twierdzą, że pragną pozostawić wnukom lepszy i bardziej zrównoważony świat. W ramach kampanii Nasze oszczędności na rzecz ich przyszłości stowarzyszenie zachęca około 2,4 mln starszych Belgów do przeznaczenia oszczędności w wysokości ok. 910 mld EUR w aktywach na bardziej zrównoważone projekty.

Kampania zaadresowana jest również do sektora finansowego i rządu, gdyż zachęca inwestorów i instytucje do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i apeluje o przestawienie się na zrównoważone finanse. Członkowie stowarzyszenia popularyzują również wiedzę finansową wśród uczniów. Pragną podkreślić bardzo istotną rolę, jaką starsze osoby mogą odegrać w działaniach na rzecz klimatu.

Przyjmując nagrodę, rzecznik Grootouders voor het Klimaat Guy De Koninck powiedział: To zaszczyt dla nas otrzymać tę nagrodę wraz z czterema innymi niesamowitymi projektami. Jesteśmy zaniepokojeni o planetę. Usłyszeliśmy postulaty młodych ludzi i przyłączyliśmy się do ich marszów na rzecz przyszłości. Współczesny świat zmierza w złym kierunku, gdyż rządzi nim pieniądz. Celem naszej kampanii jest nieodzowna zmiana tego nastawienia. Środki finansowe, które zgromadziliśmy, mogą zmienić sytuację. Takie przesłanie wysyłamy do rządów, banków i innych starszych osób. Zdobycie nagrody jest istotnym wsparciem moralnym i finansowym dla naszej kampanii.

Druga nagroda trafiła do hiszpańskiego stowarzyszenia Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Inżynierowie bez Granic z Katalonii). Gdy 11% hiszpańskich gospodarstw domowych boryka się z ubóstwem energetycznym, katalońskie stowarzyszenie walczy o sprawiedliwość klimatyczną opartą na prawach człowieka. Umożliwia udział osobom zmagającym się z ubóstwem energetycznym w toczących się obecnie debatach nad kryzysem klimatycznym i dąży do wzmocnienia pozycji osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji tak, by mogły korzystać z podstawowego prawa dostępu do usług użyteczności publicznej.

Rumuńskie stowarzyszenie Ateliere Fara Frontiere (Warsztaty bez Granic) uplasowało się na trzecim miejscu. Ich projekt edukacyjny „educlick” przeciwdziała niesprawiedliwości społecznej i uświadamia korzyści z gospodarki o obiegu zamkniętym. Stowarzyszenie zatrudnia zmarginalizowane osoby do renowacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Następnie oddaje go szkołom położonym na obszarach defaworozowanych oraz organizacjom działającym na rzecz dzieci narażonych na zagrożenia.

Czwarte miejsce zajęło słoweńskie biuro urbanistyczne Prostorož, które zdopingowało mieszkańców stolicy Słowenii Lublany do przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu w swoim mieście, będącym jednym z najszybciej ocieplających się miast na świecie. W ramach ich projektu Hot Spots, który zachęcał ludzi do wskazania najbardziej gorących miejsc na mapie cyfrowej, wpłynęło bardzo dużo zaleceń dotyczących przeciwdziałania przegrzaniu.

Piątą nagrodę otrzymała sieć estońskich organizacji pozarządowych: Estoński Ruch Zielonych/Estoński Fundusz na rzecz Przyrody oraz Estońskie Centrum Prawa Środowiskowego, które usiłuje zmienić postrzeganie energii odnawialnej w kraju posiadającym jeden z największych śladów węglowych w UE. Stworzyły platformę dialogu wszystkich stron nad transformacją energetyczną w północno-wschodniej Estonii, w której konieczna będzie stopniowa likwidacja sektora łupków bitumicznych, co wywołuje reakcje dalekie od entuzjastycznych.

NAGRODA DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 2021
: tegoroczny temat Działanie na rzecz Klimatu przyciągnął kilkudziesięciu kandydatów z 24 krajów. Zgłoszono wiele różnych projektów podkreślających innowacyjne podejście poszczególnych osób i organizacji społeczeństwa obywatelskiego do przezwyciężenia kryzysu klimatycznego.

Nagroda uwydatniła kluczową rolę szczebla oddolnego w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., do której UE zobowiązała się w Europejskim Zielonym Ładzie. EKES ma nadzieję, że nagroda zachęci społeczeństwo obywatelskie do ekologizacji lokalnych gospodarek i do nieustannej zmiany norm, zachowań i systemów, które doprowadziły nas na skraj katastrofy klimatycznej.

Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznaje się za „wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego”. Każdego roku nagroda poświęcona jest innemu aspektowi działań EKES-u. W 2019 r. tematem przewodnim było równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji kobiet. W 2020 r. EKES przyznał jednorazową Nagrodę za Solidarność Obywatelską poświęconą walce z COVID-19.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021 można znaleźć tutaj. (ll)