Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) ocenil 9. prosince pět neziskových organizací a sdružení za jejichž tvůrčí a inspirativní projekty v oblasti klimatu, které podporují spravedlivý a ekologický přechod na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu.

Toto ocenění, jež je spojeno s peněžitou odměnou ve výši 50 000 EUR, bylo rozděleno mezi pět vítězných projektů. První cenu v hodnotě 14 000 EUR si odneslo belgické sdružení Prarodiče za klima. Každé ze čtyř ostatních sdružení pak obdrželo 9 000 EUR.

Další čtyři finalisté se umístili v následujícím pořadí: španělské sdružení Inženýři bez hranic z Katalánska, rumunské sdružení Dílna bez hranic, slovinské urbanistické studio Prostorož a síť estonských nevládních organizací Estonské zelené hnutí / Estonský fond na ochranu přírody a Estonské centrum pro právo v oblasti životního prostředí.

Na slavnostním předávání cen, které se konalo online a v Bruselu, předsedkyně EHSV Christa Schweng poblahopřála pěti vítězům i všem ostatním uchazečům a prohlásila: „Předložené projekty jsou velmi přínosné a je z nich patrný tvůrčí duch, jenž vládne v celé řadě oblastí souvisejících s klimatem. Upřímně věříme, že právě takové projekty nám pomohou dosáhnout klimatické neutrality a spravedlivé transformace. EHSV je coby zanícený zastánce Zelené dohody pro Evropu hluboce přesvědčen, že při provádění ekologické transformace je zapotřebí dbát v prvé řadě na zájmy občanů a podniků a zajistit, aby nikdo nebyl opomenut.“

Místopředseda EHSV pro komunikaci Cillian Lohan při této příležitosti uvedl: Má-li boj proti změně klimatu přinést kýžené ovoce, musí se do něj zapojit všechny složky společnosti. A musíme také přejít od konzultací a shora řízeného zapojení k modelu spočívajícím na společném navrhování, společné tvorbě a posílené účasti. Příkladem toho, čeho všeho lze pomocí společného navrhování a společné tvorby dosáhnout, jsou i projekty našich vítězů. I na nich se podílejí lidé a organizace. Pohled na to nepřeberné množství nápadů nám dává nadějí, že jsme boj proti změně klimatu ještě ani zdaleka neprohráli.“

VÍTĚZOVÉ CENY PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST ZA ROK 2021
Letošním vítězem se stalo belgické sdružení prarodičů z Vlámska. Členové sdružení Grootouders voor het Klimaat (Prarodiče za klima) se podle svých slov snaží zanechat svým vnoučatům lepší a udržitelnější svět. Prostřednictvím své kampaně Naše úspory pro jejich budoucnost usilují o to, aby přibližně 2,4 milionu prarodičů v Belgii přesměrovalo své úspory v odhadované výši aktiv 910 miliard EUR, na udržitelnější projekty.

Touto kampaní se snaží oslovit také finanční sektor a vládu, přičemž investory a instituce nabádají k tomu, aby se chovaly a jednaly udržitelně, a vyzývají je, aby přešly na udržitelné financování. Kromě toho sdružení podporuje také finanční gramotnost studentů a snaží se poukázat na to, jak důležitou úlohu mohou hrát starší lidé, pokud jde o změnu klimatu.

Zástupce sdružení Grootouders voor het Klimaat Guy De Koninck při převzetí ceny prohlásil: „Je pro nás ctí, že jsme společně s dalšími čtyřmi úžasnými projekty získali toto ocenění. Máme obavy o osud naší planety. Vyslechli jsme výzvu mladých lidí a připojili jsme se k jejich pochodům za budoucnost. Pokud peníze hýbou světem, nabralo to nyní špatný směrem. To se musí změnit a o to také usilujeme v naší kampani. S penězi, které máme k dispozici, můžeme dosáhnout změny – to je vzkaz, s nímž se obracíme na vlády, banky a všechny ostatní prarodiče. Toto ocenění představuje pro naši kampaň obrovskou morální a finanční podporu.“

Druhou cenu získala španělská organizace Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres (Inženýři bez hranic z Katalánska). V době, kdy se 11 % španělských domácností potýká s energetickou chudobou, usiluje toto katalánské sdružení o klimatickou spravedlnost založenou na lidských právech. Lidem žijícím v energetické chudobě nabízí příležitost zapojit se do aktuálních diskusí o klimatické krizi a znevýhodněným osobám se snaží umožnit, aby mohly uplatnit své základní právo na přístup k základním službám.

Třetí cenu si odneslo rumunské sdružení Ateliere Fara Frontiere (Dílna bez hranic). Pomocí svého projektu educlick se snaží řešit sociální nespravedlnost a zvýšit povědomí o výhodách oběhového hospodářství. Sdružení zaměstnává marginalizované osoby a nabízí jim možnost renovovat odpadní elektrická a elektronická zařízení. Tato zařízení pak věnují školám ve znevýhodněných oblastech a organizacím, které se starají o zranitelné děti.

Čtvrtou příčku obsadilo slovinské urbanistické studio Prostorož. Jeho členům se podařilo zmobilizovat obyvatele hlavního města Lublaně, aby ve svém městě, které je jedním z nejrychleji se oteplujících měst na světě, bojovali proti důsledkům změny klimatu. V rámci svého projektu Hot Spots vyzvali lidi, aby na digitální mapě označili nejteplejší místa ve městě, a získali tak obrovské množství podnětů, co je třeba učinit, aby se zabránilo přehřívání.

Pátá cena byla udělena síti estonských nevládních organizací Estonské zelené hnutí / Estonský fond na ochranu přírody a Estonské centrum pro právo v oblasti životního prostředí, která se v této zemi s jednou z největších uhlíkových stop v EU snaží změnit pohled na obnovitelné energie. Členové sítě založili platformu, aby tak všem zúčastněným stranám umožnili zapojit se do diskuse o energetické transformaci v severovýchodním Estonsku, kde bude nutné postupně ukončit těžbu ropy z břidlic, což se nesetkalo s velkým nadšením.

CENA PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST ZA ROK 2021
Téma letošního ročníku Opatření v oblasti klimatu přilákalo desítky uchazečů z 24 zemí. Ti předložili celou řadu projektů, z nichž je patrné, jak inovativně přistupují organizace občanské společnosti i jednotlivci k řešení klimatické krize.

Ukázalo se přitom, že v rámci úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 sehrává místní úroveň zásadní úlohu, jak to požadovala EU v Zelené dohodě pro Evropu. EHSV doufá, že jeho cena povzbudí občanskou společnost k tomu, aby přispívala k ekologizaci místního hospodářství a i nadále pomáhala měnit normy, způsob chování a systémy, které nás přivedly na pokraj klimatické krize.

Cena pro občanskou společnost se uděluje za „vynikající iniciativy občanské společnosti“. Každý rok je věnována jinému aspektu činnosti EHSV. V roce 2019 byla námětem genderová rovnost a posílení postavení žen. V roce 2020 pak EHSV udělil výjimečně Cenu za občanskou solidaritu, která byla věnována boji proti pandemii COVID-19.

Další informace o Ceně pro občanskou společnost za rok 2021 naleznete zde. (ll)