Tematyczna grupa analityczna ds. zarządzania gospodarczego i budżetowego strefy euro

This page is also available in

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą w ostatnich latach, kiedy to jasna stała się potrzeba pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (UGW), EKES kładł duży nacisk na poprawę mechanizmów zarządzania gospodarczego i politycznego w strefie euro i państwach członkowskich pragnących do niej przystąpić.

Jednym z takich mechanizmów jest doroczne zalecenie Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro – dokument o znaczeniu strategicznym w ramach europejskiego semestru, który zawiera wytyczne dotyczące krajowych programów reform państw członkowskich należących do strefy euro oraz zalecenia dla poszczególnych krajów. W oparciu o ten dokument EKES regularnie przygotowuje opinie koncentrujące się w szczególności na najważniejszych priorytetach budżetowych, gospodarczych, społecznych i finansowych całej strefy euro oraz całej UE. W kontekście kryzysu zdrowotnego, gospodarczego i społecznego spowodowanego pandemią COVID-19 priorytety te są wyraźnie ukierunkowane na pomoc państwom członkowskim w walce z pandemią i zapewnienie szybkiego i trwałego ożywienia gospodarczego.

Aby zapewnić ciągłość prac EKES-u w tej dziedzinie, ustanowiono tematyczną grupę analityczną ds. zarządzania gospodarczego i budżetowego strefy euro. Grupa działa pod patronatem Sekcji ECO i sporządza projekty opinii EKES-u na temat polityki gospodarczej w strefie euro, w ramach działań następczych lub uprzedzających w stosunku do projektu zaleceń dla strefy euro publikowanego przez Komisję.