Europejskie Forum Migracji

W styczniu 2015 r. EKES, we współpracy z Komisją Europejską, zorganizował pierwszą edycję Europejskiego Forum Migracji. Było ono rozwinięciem europejskiego forum integracji, którego 11 edycji odbyło się w latach 2009–2014.

Europejskie Forum Migracji to platforma dialogu między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami europejskimi na tematy dotyczące migracji, azylu i integracji obywateli państw trzecich. Gromadzi ono, co najmniej raz do roku, przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i regionalnych, państw członkowskich i instytucji unijnych.

Ma na celu wzmocnienie koordynacji i współpracy między najważniejszymi podmiotami uczestniczącymi w wielopoziomowym europejskim zarządzaniu migracją. Służy informowaniu o najnowszych kierunkach rozwoju polityki, a także gromadzeniu informacji na temat tego, jak europejskie strategie polityczne są wdrażane na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Powinno przyczyniać się do lepszego zrozumienia, z jakimi najważniejszymi wyzwaniami borykają się w tym zakresie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i partnerzy społeczni, oraz do określenia, na jakie sposoby można te podmioty lepiej wspierać w ich staraniach o zaspokojenie potrzeb migrantów.

Obsługę sekretariatu Forum zapewnia personel Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) EKES-u.