Kitos kalbos:

Mieli skaitytojai,
Šį mėnesį, kaip ir kasmet, pažymime Tarptautinę moters dieną, tačiau šių metų kovo 8-oji dar kartą liūdnai priminė, kiek daug dar reikia padaryti, kad moterys galėtų visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Politinius ir ekonominius sprendimus priimančiose institucijose moterų yra mažiau, jų mažiau dirba apskritai, o dirbdamos jos gauna mažesnį darbo užmokestį nei vyrai.

Be to, dabartinė pandeminė situacija ir pasaulinė ekonomikos krizė aiškiai parodė, kad moterys ir jaunimas yra tos grupės, kurios moka didžiausią kainą, ir kad yra iškilęs pavojus, jog per pastaruosius keletą dešimtmečių sunkiai išsikovotos teisės gali būti prarastos. Galiausiai, juk būtent moterims tenka neapmokamos namų ruošos ir priežiūros našta, o dėl priverstinio partnerių buvimo kartu per karantiną išaugo smurto dėl lyties atvejų.

Įsidėmėtinos datos

„Klausimas ...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas ...“ prašome EESRK narių atsakyti į klausimą, kuris tuo metu mums atrodo aktualiausias.

Rengdami kovo mėn. numerį paprašėme Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus pirmininkės Baibos Miltovicos su EESC info skaitytojais pasidalyti savo mintimis apie geležinkelių transporto vaidmenį siekiant Europos žaliojo kurso tikslų, ypač šiais, 2021 metais, kurie yra paskelbti Europos geležinkelių metais. (ehp)

Atsparesnės ir veiksmingesnės geležinkelių sistemos kūrimas

EESC info klausimas: „Šie metai paskelbti Europos geležinkelių metais. Pagrindinė šio projekto idėja – padėti siekti Europos žaliojo kurso tikslų transporto srityje, didžiausią dėmesį skiriant geležinkelių transporto vaidmeniui.
Atsižvelgiant į tai, kokia būtų Jūsų nuomonė apie dinamišką požiūrį skatinant labiau naudotis geležinkelių transportu?“

TEN skyriaus pirmininkė Baiba Miltovica

Europos Sąjunga šiuos metus paskelbė Europos geležinkelių metais norėdama paskatinti piliečius savo kasdieniame gyvenime labiau naudotis geležinkelių paslaugomis. Pagrindinės priežastys, kurios žmones atbaido nuo galimybės rinktis geležinkelio paslaugas kasdieniams maršrutams įvairiose Europos šalyse skiriasi, bet dažniausia tai nekonkurencingos bilietų kainos, patogumo ir jungčių trūkumas, taip pat ilgas kelionės laikas...

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį pristatome netikėtą svečią – gerai žinomą asmenybę, kuri pasidalija savo požiūriu į aktualijas. Šis pokalbis įneša gaivaus oro, padėdamas išplėsti horizontus, mus įkvėpdamas ir leisdamas geriau pažinti šiandienos pasaulį. Kovo mėn. numeryje kalbiname pirmąjį Europos Vadovų Tarybos pirmininką Hermaną van Rompuy, kuris išdėsto savo nuomonę apie pastaruosius Europos iššūkius.

Europos politikos centro vadovas H. van Rompuy yra Belgijos ir Europos politikas ir buvęs Belgijos ministras pirmininkas (2008–2009 m.). Eidamas Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigas (2009–2014 m.) jis atliko svarbų vaidmenį ES reaguojant į finansų krizę ir stiprinant Europos ekonomikos valdymo sistemą.

 

Herman van Rompuy: „Dabar ne laikas pranašauti pasaulio pabaigą“

Nuo pat 2008 m. krizės sekė viena po kitos – susidūrėme su vadinamąja daugialype krize. Daug žmonių jau tik stebisi, kas bus toliau, tuo parodydami, kaip išaugo baimė ir netikrumas. Tiesa, kad dauguma krizių yra atvežtinės. Bet vis dėlto. Sąjunga įveikdavo visas pavojingas kliūtis, kurios neretai kėlė grėsmę jos egzistavimui. Mes tai gerai mokame, tačiau kartu susiduriame ir su pozityviais iššūkiais. Ar mums pavyksta atremti juos?

Matydamas, kaip Sąjunga puikiai naudojasi Ekonomikos gaivinimo fondu, kuris skirtas kovoti su socialiniu ir ekonominiu pandemijos poveikiu spartinant aplinkosaugos ir skaitmeninę pertvarkas, džiaugiuosi ir manyje pabunda viltis! Krizės valdymą deriname su ilgalaike vizija ir tai yra sunkiausias dalykas šiandienos politikoje, kuri yra kaustoma trumparegiško mastymo ir veiksmų.

EESRK naujienos

Konferencija dėl Europos ateities: EESRK yra pasiryžęs aktyviai prisidėti prie Konferencijos sėkmės

EESRK pirmininkės Christos Schweng pareiškimas

Džiaugiuosi Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos pasirašyta bendra deklaracija, kurioje išdėstoma, kokia bus ir kaip vyks Konferencija dėl Europos ateities. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, pakviestas dalyvauti stebėtojo teisėmis, tikisi aktyviai prisidėti prie Konferencijos diskusijų.

Europos ateitis turi būti ne tik žalia ir skaitmenė, bet ir demokratiškesnė

Atstatymas po pandemijos turi tapti galimybe atkurti Europą ant naujų demokratinio dalyvavimo pamatų. Būtų didžiulė klaida, jei saujelė žmonių nulemtų tokio didelio skaičiaus piliečių likimus ir ateitį – tai buvo galima išgirsti per 2021 m. EESRK pilietinės visuomenės dienas.

EESRK pilietinės visuomenės dienos pavadinimu „Tvarus atsigavimas Europos piliečių ateičiai“ vyko kovo 1–5 d. Penkias dienas trukusiose interaktyviose virtualiose diskusijose dalyvavo daugiau kaip 1 400 dalyvių, o jas stebėti žiūrovai jungėsi net ir iš tolimiausių regionų Afrikoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje.

Naujas Migracijos ir prieglobsčio paktas: per mažai solidarumo ir pernelyg didelė našta valstybėms, į kurias atvykstama pirmiausia

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai įvertino naują Migracijos ir prieglobsčio paktą, tačiau teigia, kad jame pateiktus pasiūlymus bus sunku įgyvendinti ir jie negali būti laikomi aiškiu žingsniu kuriant atsparią ir į ateitį orientuotą bendrą ES migracijos ir prieglobsčio strategiją. Dviejose nuomonėse nagrinėdamas keletą pasiūlymų dėl reglamentų, kuriais reguliuojamas prieglobsčio valdymas ir prieglobsčio procedūros, EESRK teigia, kad naujuoju paktu gali būti neįmanoma užtikrinti teisingo ir veiksmingo prieglobsčio prašymų nagrinėjimo.

Pilietinė visuomenė yra pasiruošusi padėti ES atremti skaitmeninių finansų iššūkius

Skaitmeninius finansus būtina skubiai reglamentuoti ir spręsdama šį klausimą Europos Komisija yra teisingame kelyje. Tokia yra pagrindinė mintis, nuskambėjusi trijose vasario mėn. plenarinėje sesijoje priimtose EESRK nuomonėse, kuriose Komitetas reiškia paramą naujausiems Komisijos pasiūlymams dėl skaitmeninių finansų sektoriaus reguliavimo.

ES ekonomikos gaivinimas. Svarbiausia – organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas

Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai būtų veiksmingesni ir efektyvesni, jei pilietinės visuomenės organizacijos būtų įtraukiamos greičiau ir plačiau. Tai pagrindinė vasario mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtos rezoliucijos Organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų procesuose. Kas veiksminga, o kas ne?, pristatytos diskusijoje su EESRK pirmininke Christa Schweng ir už biudžetą ir administravimą atsakingu Europos Komisijos nariu Johannesu Hahnu, mintis.

EESRK ragina siekti paprastesnio ir sąžiningo apmokestinimo ES ir už jos ribų

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl veiksmingesnio ir sąžiningo apmokestinimo ir teigiamai vertina šių pasiūlymų koordinavimą pasauliniu lygmeniu.

Vasario 24 d. plenarinėje sesijoje priimtoje savo nuomonėje EESRK pareiškė visiškai pritariąs Europos Komisijos sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo dokumentų rinkiniui.

EESRK: 2021 m. ES ekonomikos strategijoje reikėtų daugiau dėmesio skirti socialiniams klausimams

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė savo poziciją dėl 2021 m. ES ekonomikos prioritetų. Komitetas palankiai vertina žingsnius, kurie numatyti strategijoje COVID-19 pandemijos sukeltoms problemoms spręsti kartu atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, tačiau yra nusivylęs, kad Europos Komisijos pasiūlytame plane tiek mažai dėmesio skiriama socialiniams klausimams. EESRK taip pat perspėja, kad nereikėtų per anksti atsisakyti paramos priemonių ir siūlo nustatyti naujas fiskalines taisykles, kurios atspindėtų popandemines socialines ir ekonomines realijas.

Renovacijai skirta ES strategija yra absoliučiai būtina

Strategija dėl Renovacijos bangos Europoje yra absoliučiai būtina ir nepaprastai reikalinga Europos Sąjungai ir jos piliečiams. Vasario mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje Pierre'o Jeano Coulono ir Laurențiu Plosceanu parengtoje nuomonėje EESRK pritarė Europos Komisijos pasiūlymui dėl pastatų renovacijos, nes tai „pastatų ekologizavimo, darbo vietų kūrimo ir gyvenimo gerinimo“ būdas.

EESRK įsipareigoja svariai prisidėti prie naujų Komisijos iniciatyvų

Pareiškimas dėl Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano, darbo užmokesčio skaidrumas ir 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategija

Esame pasirengę pradėti darbą, susijusį su trimis pagrindinėmis Europos Komisijos iniciatyvomis: tai komunikatas dėl Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano, pasiūlymas dėl Direktyvos, kuria siekiama stiprinti vienodo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą mokėjimo vyrams ir moterims principo taikymą įgyvendinant darbo užmokesčio skaidrumo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmus ir 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategija.

Grupių naujienos

Europa turi visas priemones savo pramonės tikslams įgyvendinti

parengė EESRK Darbdavių grupė

EESRK darbdavių grupė susitiko su Europos Komisijos nariu Thierry Bretonu

COVID-19 pandemija parodė, kad tikrasis atsparumas priklauso nuo to, kaip pavyksta užtikrinti, kad bendroji rinka puikiai veiktų. Tokia buvo pagrindinė mintis, kurią išdėstė už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Breton, dalyvavęs kovo 1 d. surengtame neeiliniame Darbdavių grupės posėdyje. Jo metu buvo aptartos įvairios temos, pradedant vakcinavimo kampanija, baigiant persvarstyta ES pramonės strategija ir tvariu Europos ekonomikos gaivinimu.

Tarptautinė moters diena: kodėl ji vis dar reikalinga

Maria Nikolopoulou, EESRK darbuotųjų grupė

Ar prasminga šiais laikais švęsti kovo 8-ąją, tarptautinę moters dieną? Praėjo daugiau kaip 110 metų nuo tada, kai Clara Zetkin pasiūlė paskelbti Dirbančių moterų dieną, ir daugiau kaip 40 metų po to, kai Jungtinės Tautos paskelbė Tarptautinę moterų teisių ir taikos dieną. Visuomenė per pastarąjį šimtmetį labai pasikeitė.

EESRK tyrimas dėl pilietinės visuomenės atsako į COVID-19

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Kovo 12 d. aukšto lygio konferencijoje „Pilietinės visuomenės organizacijos per COVID-19 pandemiją ir po jos: kokie iššūkiai ir kokios ateities perspektyvos?“ grupė „Įvairovė Europa“ paskelbė apie naują tyrimą „Pilietinės visuomenės organizacijų reagavimas į COVID-19 pandemiją ir su ja susijusias Europoje įvestas ribojamąsias priemones“.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Kovo 8-oji – tarptautinė moters diena

Norėdamas pažymėti tarptautinę moters dieną, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas surengė visiškai virtualią parodą Artivism for Gender Equality (Meninis aktyvizmas siekiant lyčių lygybės).

Parodoje eksponuojami 25 plakatai, atspindintys sunkumus, su kuriais susiduriama siekiant lyčių lygybės ir kovojant už moterų teises, taip pat atkreipiamas dėmesys į Darbotvarkės iki 2030 m. ir į JT darnaus vystymosi tikslus, ypač į 5-ąjį DVT dėl lyčių lygybės.

Paroda organizuojama bendradarbiaujant su ne pelno organizacija, tinklu Women Engage for a Common Future („Moterys dirba vardan bendros ateities“), siekiančiu lyčių požiūriu teisingos ir sveikos planetos visiems.

Nepraleiskite progos ją pamatyti čia, taip pat pažiūrėti vaizdo įrašą apie parodos atidarymą!

Šis kultūrinis renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Jungtiniu lygių galimybių komitetu (COPEC) (ck)

Bendra Afrikos ir ES fotografijų paroda, susijusi su Portugalijos pirmininkavimu ES Tarybai

Portugalijos menininkė Ana Carvalho kviečia į parodą Afrika Lisabonoje, kurioje vaizduojama afrikietiška kultūra ir jos poveikis Lisabonoje, o Afrikos menininkas José Pereira, dirbantis Žaliajame Kyšulyje, pristato parodą Ubuntu, kuria skatinamas taikus sambūvis, skirtumų pripažinimas ir solidarumas.

Kovo 2 d. EESRK pakvietė į bendros virtualios Afrikos ir ES fotografijų parodos atidarymą, kuriame dalyvavo už komunikaciją atsakingas pirmininkės pavaduotojas Cillian Lohan, AKR šalių ir ES tęstinio darbo komiteto pirmininkas Carlos Trindade ir abu fotografai. Parodos atidarymas vyko per AKR ir ES tęstinio darbo komiteto, kuris yra nuolatinis EESRK organas, priklausantis Išorės santykių skyriui, posėdį.

EESRK virtualieji pokalbiai – Atraskite mus internete!

Ar žinote, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas suteikia galimybę paprastiems žmonėms visoje Europoje išsakyti savo nuomonę apie Europos kelią?

Registruokitės virtualiam vizitui ir sužinosite, kodėl mūsų darbas – atstovavimas organizuotai pilietinei visuomenei (įskaitant darbdavius, profesines sąjungas ir tokias grupes kaip profesinės ir bendruomenių asociacijos, ūkininkų organizacijos, jaunimo asociacijos, moterų grupės, vartotojai, aplinkosaugininkai ir daugelis kitų) – yra grindžiamas konsultacijomis, dialogu ir konsensusu. (cl)