Thematische studiegroep Vervoer

This page is also available in

De thematische studiegroep Vervoer (TSG-V) fungeert als interne denktank van de afdeling TEN op het gebied van vervoersaangelegenheden, en als een orgaan dat anticipeert op nieuwe uitdagingen en dat nieuwe ideeën en concepten ontwikkelt en analyseert. De TSG-V denkt na over toekomstperspectieven en ideeën, en over de manier waarop het EESC – als vertegenwoordiger van het Europees maatschappelijk middenveld – de toekomst van het vervoer in Europa kan helpen vorm geven.

De TSG-V heeft zich beziggehouden met de volgende thema's:

Participatieve dialoog over het TEN-V-beleid

De TSG-V wil een dialoog tussen overheden, belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld over de corridors van het TEN-V-kernnetwerk opzetten. De aanzet tot deze dialoog werd gegeven tijdens de conferentie van Malmö over het thema 'De toekomst van de corridors van het kernnetwerk'; de plannen werden bevestigd tijdens de conferentie van Milaan over het thema 'Een betere dialoog voor slim en duurzaam vervoer'.

Het online platform Talking Transport is opgericht om deze participatieve dialoog te ondersteunen.

Duurzaam vervoer

Alle partijen die de Overeenkomst van Parijs (COP21) hebben ondertekend, verbinden zich ertoe de uitstoot van broeikasgassen sneller terug te dringen. Daarbij speelt het vervoer, de op één na grootste veroorzaker van broeikasgasemissies, een doorslaggevende rol. Tegen die achtergrond heeft de TSG-V zich gebogen over Het effect van de conclusies van COP21 op het Europees vervoersbeleid (TEN/582), gevolgd door het advies over het Koolstofvrij maken van het vervoer (TEN/609).

Pakket "Mobiliteit"

De TSG-V was een actieve partner van de rapporteurs voor het pakket Mobiliteit en heeft thema's in verband met het pakket mobiliteit van de Europese Commissie uit 2017, zoals toegangsmaatregelen, handhaving van sociale wetgeving en tolheffing, nauwlettend in het oog gehouden.

Downloads

Presentation of the PSG