ELi liikmesriikide integratsioonipoliitikas ei võeta sageli täiel määral arvesse naiste ja laste konkreetseid vajadusi, mis kerkivad esile siis, kui nad püüavad toime tulla integreerimisega kaasneva diskrimineerimise ja muude takistustega. Täiskogu oktoobri istungjärgul vastu võetud ettevalmistavas arvamuses pakkus komitee välja võimalused nende puudujääkide kõrvaldamiseks.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Saksamaa palus komiteel arutada võimalusi rändetaustaga naiste, emade ja perekondade integratsiooni hõlbustamiseks.

Arvamuse koostas endine liige Indrė Vareikytė ja seda esitles täiskogu 29. oktoobri istungjärgul pearaportöör Ákos Topolánszky.

Ákos Topolánszky teatas oma kolleegidele, et alla poole liikmesriikidest on võtnud sihipäraseid meetmeid, toetamaks rändetaustaga naisi ja lapsi, kes seisavad integreerimisel silmitsi diskrimineerimise ja muude takistustega. „Nende isoleeritus muudab nad liiga sageli üksilduse ja vägivalla ohvriks,“ ütles ta. Võimalike lahendustega seoses toonitas Ákos Topolánszky, kui oluline on integratsioonimeetmete terviklik kontseptsioon, hõlmates kaasamise, hariduse, tervishoiu, õigusküsimused ja eluaseme.

Komitee leiab, et rändajaid tuleks paremini teavitada keelekoolituse eesmärkidest ja sellega seonduvatest eelistest nende igapäevaelus. Samuti innustab komitee jätkama uuringuid selle kohta, kas ühise Euroopa keeleõppe raamdokumendi abil saaks ühtlustada rändajate keeleõpet ja tagada paremini kohandatud lähenemisviis.

Rändetaustaga naised seisavad ühiskonnaelu paljudes valdkondades silmitsi mitmekordse või läbipõimunud diskrimineerimisega.
Seetõttu innustab komitee liikmesriike ratifitseerima Istanbuli konventsiooni ning kutsub kõiki liikmesriike üles tagama rändetaustaga naissoost vägivallaohvritele põliselanikest naistega võrdse juurdepääsu asjakohastele teenustele, toetusele ja võimalustele.

Kuna COVID-19 kriis on ebaproportsionaalselt mõjutanud haavatavaid kogukondi, nt etnilistesse vähemustesse kuuluvaid rändetaustaga naisi, soovitab komitee tungivalt, et komisjon võtaks oma uue integratsiooni ja kaasatuse algatuse väljatöötamisel arvesse liidu ja liikmesriikide tasandil kriisist saadud õppetunde.

Arvamuse lisas esitatakse loetelu inspireerivatest sotsiaalprojektidest, millega toetatakse rändetaustaga naisi ja lapsi nende integreerimisel ja keeleõppes. (ll/tk)