ES dalībvalstu integrācijas politikā ne vienmēr tiek pilnībā ņemtas vērā specifiskās sieviešu un bērnu vajadzības, kas viņiem palīdzētu pārvarētu diskrimināciju vai integrācijas šķēršļus. Oktobra plenārsesijā prezentētajā izpētes atzinumā EESK ir ierosinājusi, kādā veidā šīs problēmas varētu risināt.

Padomes prezidentvalsts Vācija ir lūgusi EESK apspriest to, kādā veidā varētu atvieglot migrantu izcelsmes sieviešu, māšu un ģimeņu integrāciju.

Šo atzinu ir sagatavojusi bijusī locekle Indrė Vareikytė, un 29. oktobra plenārsesijā ar to iepazīstināja galvenais ziņotājs Ákos Topolánszky.

Topolánszky brīdināja kolēģus, ka mazāk nekā pusē dalībvalstu ir ieviesta politika, kurā skaidri pausts atbalsts migrantu izcelsmes sievietēm un bērniem, kas saskaras ar diskrimināciju un integrācijas šķēršļiem. Viņš norāda, ka: “Dzīvojot izolēti, viņi pārāk bieži cieš no vientulības un vardarbības”. Runājot par risinājumiem, Topolánszky uzsver, ka ir svarīgi integrācijas politiku pieņemt visaptverošā veidā un tajā ietvert iekļaušanu darbā, izglītību, veselības aprūpi, tiesiskumu un mājokļa jautājumus.

EESK skatījumā būtu jāuzlabo migrantu informēšana par valodu mācīšanās mērķiem un tās pozitīvo ietekmi uz ikdienas dzīvi. Komiteja arī mudina sīkāk izpētīt, vai Eiropas vienoto valodas prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu nevarētu izmantot, lai pilnveidotu migrantu valodas apmācības procesu un nodrošinātu individualizētāku pieeju.

Migrantes saskaras ar multiplo vai intersekcionālo diskrimināciju daudzās sociālās dzīves jomās.
Tāpēc EESK mudina dalībvalstis ratificēt Stambulas konvenciju un aicina visas dalībvalstis panākt, lai migrantes, kas ir cietušas no vardarbības varētu piekļūt piemērotiem dienestiem, atbalstam un pakalpojumiem tieši tāpat kā šajā valstī dzimušās sievietes.

Tā kā Covid-19 krīze daudz spēcīgāk ir skārusi neaizsargātas kopienas, piemēram, etnisko minoritāšu migrantes, EESK aktīvi aicina Komisiju, veidojot jauno iniciatīvu integrācijas un iekļaušanas jomā, ņemt vērā šīs krīzes laikā visā Savienībā un dalībvalstīs izdarītos secinājumus.

Atzinuma pielikumā ir uzskaitīti vairāki iedvesmojoši sociālie projekti, kas paredzēti migranšu un bērnu atbalstam integrācijas procesā un valodu mācībās. (ll/tk)