Szczególne potrzeby kobiet i dzieci starających się przezwyciężyć dyskryminację lub przeszkody w integracji nie zawsze są w pełni uwzględniane w polityce integracyjnej państw członkowskich UE. EKES przedstawił sposoby zaradzenia tej sytuacji w opinii rozpoznawczej przedstawionej na październikowej sesji plenarnej.

Prezydencja niemiecka w Radzie Unii Europejskiej zwróciła się do EKES-u o przedyskutowanie sposobów ułatwienia integracji kobiet, matek i rodzin ze środowisk migranckich.

Stosowna opinia została opracowana przez byłą członkinię Indrė Vareikytė. Na sesji plenarnej w dniu 29 października przedstawił ją sprawozdawca generalny Ákos Topolánszky.

Zwrócił on uwagę zebranym, że mniej niż połowa państw członkowskich wdrożyła działania wyraźnie wspierające kobiety i dzieci ze środowisk migranckich mające do czynienia z dyskryminacją i przeszkodami w integracji. Żyjąc w izolacji, zbyt często padają ofiarą samotności i przemocy – powiedział. Jeżeli chodzi o możliwe rozwiązania, sprawozdawca podkreślił znaczenie przyjęcia całościowej polityki integracyjnej obejmującej rynek pracy, edukację, zdrowie, wymiar sprawiedliwości i mieszkalnictwo.

Zdaniem EKES-u należy lepiej informować migrantów o celach szkoleń językowych i związanych z nimi korzyści w życiu codziennym. Komitet zachęca także do głębszego przeanalizowania, czy europejski system opisu kształcenia językowego mógłby zostać wykorzystany do usprawnienia procesu szkolenia językowego migrantów i zapewnienia podejścia bardziej dostosowanego do ich potrzeb.

Migrujące kobiety mają do czynienia z różnymi formami dyskryminacji jednocześnie i w wielu obszarach życia społecznego.
W związku z tym EKES zachęca państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji stambulskiej i wzywa je, by zapewniły migrującym kobietom będącym ofiarami przemocy taki sam dostęp do odpowiednich usług, wsparcia i rozwiązań, jak swoim obywatelkom.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 w szczególny sposób dotknął słabsze grupy, takie jak migrantki z mniejszości etnicznych. W związku z tym EKES nalega, by Komisja, podczas opracowywania nowej inicjatywy dotyczącej integracji i włączenia społecznego, uwzględniła wnioski płynące z obecnego kryzysu w całej UE i w poszczególnych państwach członkowskich.

W załączniku do opinii zamieszczono przykłady inspirujących projektów socjalnych, których celem jest wsparcie kobiet i dzieci ze środowisk migranckich w integracji i nauce języków. (ll/tk)