Het EESC buigt zich over tekortkomingen van het integratiebeleid voor migrantenvrouwen en -kinderen

In het integratiebeleid van de EU-lidstaten wordt niet altijd ten volle rekening gehouden met de specifieke behoeften van vrouwen en kinderen, die discriminatie of belemmeringen voor hun integratie het hoofd moeten bieden. Het EESC heeft tijdens zijn oktober-zitting een verkennend advies uitgebracht, waarin het manieren voorstelt om deze tekortkomingen te verhelpen.

Het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft het EESC verzocht na te gaan hoe de integratie van vrouwen, moeders en gezinnen met een migrantenachtergrond kan worden bevorderd.

Dit advies is opgesteld door voormalig EESC-lid Indrė Vareikytė en werd tijdens de zitting van 29 oktober gepresenteerd door algemeen rapporteur Ákos Topolánszky.

De heer Topolánszky wijst erop dat minder dan de helft van de lidstaten een beleid voert dat expliciet steunt verleent aan vrouwen en kinderen van allochtone afkomst die met discriminatie en belemmeringen voor integratie worden geconfronteerd. “Geïsoleerd als ze zijn, vallen ze al te vaak ten prooi aan eenzaamheid en geweld”, aldus de algemeen rapporteur. Om dit te verhelpen moet volgens de heer Topolánszky werk worden gemaakt van een holistisch integratiebeleid, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan arbeidsinclusie, onderwijs, gezondheidszorg, justitie en huisvesting.

Het EESC is van mening dat migranten beter moeten worden geïnformeerd over het doel van taalopleidingen en de daarmee samenhangende voordelen voor hun dagelijks leven. Het Comité moedigt ook verder onderzoek aan om na te gaan of het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen kan worden gebruikt om taalonderwijs voor migranten te stroomlijnen en te zorgen voor een meer op maat gesneden aanpak.

Migrantenvrouwen worden op veel gebieden van het maatschappelijk leven geconfronteerd met meervoudige of intersectionele vormen van discriminatie.
Het EESC spoort de lidstaten daarom aan om het Verdrag van Istanboel te ratificeren en ervoor te zorgen dat vrouwelijke migranten die het slachtoffer zijn van geweld dezelfde toegang hebben als autochtone vrouwen tot de juiste diensten, ondersteuning en faciliteiten.

Aangezien de COVID-19-crisis kwetsbare gemeenschappen, zoals van migrantenvrouwen in etnische minderheden, onevenredig zwaar heeft getroffen, dringt het EESC er bij de Commissie op aan om bij de ontwikkeling van haar nieuwe initiatief inzake integratie en inclusie rekening te houden met de lessen die uit deze crisis in de hele Unie en in de lidstaten zijn getrokken.

In de bijlage bij het advies is een lijst van inspirerende sociale projecten opgenomen waarbij steun wordt verleend voor de integratie en taalopleiding van migrantenvrouwen en -kinderen. (ll/tk)